foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ยน 16:5-11…

5แต่บัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา
ไม่มีผู้ใดถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปไหน’
6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องเหล่านี้กับท่าน
ใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์
7เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า
ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน
เพราะถ้าเราไม่ไป
พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน
แต่ถ้าเราไป
เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน
8เมื่อพระองค์เสด็จมา
พระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาป
ของความถูกต้อง
และของการตัดสิน
9บาปของโลกคือ
เขาไม่ได้เชื่อในเรา
10ความถูกต้องคือ
เรากำลังไปเฝ้าพระบิดา
และท่านจะไม่เห็นเราอีก
11การตัดสินคือ
ซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้ว


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “พระจิตเจ้า พระผู้ช่วยเหลือ หรือ พระผู้บรรเทา” พ่ออ่านพระวรสารมาถึงบทนี้พร้อมกับพี่น้อง พ่อมั่นใจว่า พระเยซูเจ้า กำลังอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ตามพระวรสารนักบุญยอห์น พระองค์สอนให้พวกเขา “ทวนกระแสโลก” ไม่กลัวกระแสโลก แต่กล้าสู้กระแสแห่งความโลภทุกชนิด ด้วยพลังของพระจิตเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอไป...

• พระเยซูเจ้าสัญญาจะส่งพระจิตเจ้า “พระผู้บรรเทาหรือพระผู้ช่วยเหลือ” พระจิตเจ้า พ่อจะเปรียบกับอะไรดีหนอ...ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป.. พระจิตเจ้าอาจจะเปรียบได้กับลมหายใจของพระเยซูเจ้า พระองค์ประทานลมหายใจให้กับบรรดาศิษย์เมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ประทานประจิตเจ้าแก่บรรดาศิษย์เมื่อเสด็จกลับคืนชีพ ทรงเป่าลมเหนือพวกเขาตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้า” นี่คือพลังที่ทำให้บรรดาศิษย์เข้มแข็งมาก ทรงพลังมากที่จะก้าวออกไประกาศข่าวดี

• พี่น้องที่รัก เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน พ่อไปฉลองวันตรอกจันท์ พ่อดีใจมากๆ ไม่ได้ไปมานานแล้ว แต่วันนั้น เป็นวันรับศีลกำลังของเด็กๆนักเรียนคำสอนเขตหนึ่ง แน่นอนมีผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้รับศีลกำลังมารับศีลกำลังด้วย... ทำไปต้องเรียกว่า ศีลกำลัง.. ทำให้เรามีพลังกระนั้นหรือ.. เราต้องดูรากศัพท์อีกแล้วครับ 

o ศีลกำลัง ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Confirmation” รากศัพท์ของคำนี้สุดยอดมากครับ

o Con แปลว่า ร่วมกัน รวมกัน ไปด้วยกัน
o Firm แปล่วา แข็งแรง แบบที่เรามักจะเรียกคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆ ว่า เฟิร์ม คือ แข็งแรงมาก

o ดังนั้น ศีลกำลัง หรือ Confirmation คือ การยืนยันความแข็งแรง แข็งแกร่ง โดยอาศัย การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา และการปกมือ คือ ประทานพลังของพระจิตเจ้า

o การรับศีลกำลังคือการยืนยันศีลล้างบาป คือ การยืนยันว่าในชีวิตเราคริสตชนมีชีวิตของพระเจ้าสถิตอยู่ มีพลังของพระจิตเจ้าสถิตอยู่ เราทุกคนที่ไดรับการเจิมด้วยน้ำมันคริสมาและการปกมือ เราจึงได้รับพลังอันแข็งแกร่ง คือ “เฟิร์มมากทางชีวิตจิตวิญญาณ” เราสามารถเจริญชีวิตคริสตชนได้อย่างแข็งขันและแกร่งในกระแสโลก ด้วยพล้งของพระจิตเจ้า

• พี่น้องที่รัก ... พ่ออยากจะสรุปสั้นๆว่า เราได้รับพระจิตเจ้าตามพระสัญญาของพระเยซู พระองค์กล่าวถึงการเสด็จจากไปของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งบรรดาศิษย์และเรา แต่ทรงสัญญาส่งพระผู้ช่วยเหลือ “พระจิตเจ้า” มาให้เรา ให้เราคริสตชนได้แข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนนะครับ

• “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระผู้ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงแสดงให้โลกเห็นความหมายของบาป ของความถูกต้อง และของการตัดสิน บาปของโลกคือ เขาไม่ได้เชื่อในเรา”

o ถ้าเราได้รับพระจิตเจ้า... เราจะต้องแข็งแกร่งในการเห็นความหมยของบาป ความถูกต้อง และการตัดสิน

o พ่อจะสรุปห้วนๆหน่อยว่า ถ้าเราเป็นคริสตชนจริงๆ เราต้องสามารถ ต้องแข็งแรง ต้องสามารถแยกแยะความบาป ความผิดได้ชัดเจน 

o ต้องสามารถแยกแยะกระแสโลก และกระแสของพระเจ้าได้ แยกกระแสโลภจากกระแสแห่งความรักและไม่เห็นแก่ตัวได้

o พ่อคิด เชื่อ เชื่อว่า ถ้าเราเป็นคริสตชน ได้รับศีลกำลัง เราต้องแข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยพระดำริสติปัญญาความคิดอ่าน... สามารถแยกแยะและดำเนินชีวิตได้อย่างดีและมีพลังเสมอนะครับ..

• พี่น้องที่รัก แข็งแรงในการเป็นคริสตชนนะครับ อย่าอ่อนแอ จงอ่อนโยน จงมีความรัก ชื่นชม ความสงบ อดทน เมตตา ใจดี ซื่อสัตย์ อ่อนโยน และแข็งแกร่งในการรู้จักควบคุมตนเองนะครับ (เทียบ กท 5)


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้แข็งแรง แข็งแกร่งในการเป็นคริสตชนเสมอครับ