foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในวันเหล่านี้ ถอดหัวใจของธรรมบัญญติทั้งมวลของเราคริสตชนจริงๆ ธรรมชาติและอัตลักษณ์ของเราคริสตชน ถูกสรุปอย่างสมบูรณ์ในบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า

บรรดาศิษย์ที่หนังสือกิจการอัครสาวกในวันเหล่านี้ได้เล่าถึง (เทียบ กจ 15:33-31) พวกเขาออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซู ถามว่าพวกเขาพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆบ้างไหม โอ้ ต้องตอบว่ามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ กับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา ไม่ว่าการเป็นการเข้าสุหนัตหรือไม่เข้าสุหนัต ความเข้าใจที่ขัดแย้งกับเรื่องเก่าๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา แต่เราก็สังเกตได้ว่า บรรดาศิษย์ไม่ด่วนคิดและตัดสินใจ พวกเขามีการกลับมาพูดคุยและปรึกษากัน นี่คือภาพลักษณ์ของคริสตชนที่ต้องมีหมู่คณะ การเจริญชีวิตเป็นหมู่คณะนั้นเป็นภาพลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า องค์ความจริงของพระเจ้า จิตใจของพวกเขาต้องอ่อนโยน ไม่ตัดสินอะไรด้วยอารมณ์อย่างเด็ดขาด ต่อปัญหาของคริสตชน คนต่างศาสนาที่เริ่มหันเข้ามาสนใจวิถีชีวิตของพระเยซู เริ่มหันมาสนใจวิถีชีวิตที่มีคำสอนใหม่ ในขณะที่พวกเขามีคำถามว่า ต้องทิ้งคำสอนเก่าๆ หรือไม่ ทั้งที่มันเป็นคำสอนของบรรพบุรุษ ของโมเสสและของบรรดาประกาศก... พี่น้องที่รัก เป็นคริสตชน ปัญหาของเราคือ เรากล้าที่จะเป็นคนใหม่หรือไม่ คริสตชนคือประชากรใหม่ของพระเจ้า เรากล้าที่เข้ามาดำเนินชีวิตบนวิถีชีวิตของพระเยซูหรือไม่ วิถีชีวิตที่ไม่ได้ทิ้งคำสอนเดิมเลย แต่เป็นความสมบูรณ์แห่งคำสอนทั้งมวลที่เคยถือกันมา

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ คือสุดยอดของกฎแห่งชีวิตของคริสตชนจริงๆ (เทียบ ยน 15:12-17) พระเยซูเจ้าวันนี้ ตรัสกับเรา “นี่คือบทบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน” พี่น้องครับ นี่คือสุดยอดบทบัญญัติจริง บทบัญญัติของผู้ที่สอนด้วยชีวิตจริงๆ ... บัญญัติเดิม จงรักกันและกันดังที่ท่านรักตนเอง... จงรักพระเจ้า จงรักเพื่อพี่น้อง... เรามีข้อกังขามากมาย รักพระเจ้าอย่างไร รักพี่น้องอย่างไร และใครเป็นพี่น้องของเรา ที่เราต้องรัก และให้อภัย และต้องให้อภัยอย่างไร กี่ครั้งกี่หน....

พี่น้องที่รัก ชีวิตคริสตชนที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าดังต้นองุ่นเดียวกัน  รับอาหารจากพระแท่นบูชาเดียวกัน แผ่นปังเดียวกัน หรือเรียกว่า กินข้าวหม้อเดียวกัน จะใช้คำนี้ก็ได้อย่างถูกต้องทีเดียว... พี่น้องที่รัก รักพระเจ้าอย่างไร รักพี่น้องอย่างไร ... คำตอบครบสมบูรณ์ที่บทบัญญัติของพระเยซูเจ้าในวันนี้จริงๆ คือ “ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน...” รักอย่างไร หมดคำถาม เมื่อพระองค์ทรงบอกว่า “...อย่างที่เรารักท่าน” บนกางเขน ทรงรักเราอย่างไร เราก็ต้องรักกันและกันอย่างนั้น ชัด พี่น้อง ชัดมากๆ

เราอภัยท่านกี่ครั้ง เราอดทนท่านอย่างไร เราให้กำลังใจท่านอย่างไร เราภาวนาเพื่อท่านอย่างไร เราปรารถนาดีกับท่านเพียงใด แบบอย่างของเราที่แหละ “ท่านทั้งหลายจงรักกันและกันอย่างที่เรารักท่าน” ... สุดยอดครับพี่น้อง สุดยอดของคำตอบที่คริสตชนอย่างเราๆ ไม่มีข้อกังขาอีกต่อไป ว่าเราต้องรักกันและกันอย่างไร และสิ่งนี้เอง เมื่อความรักของเราสมบูรณ์ในความรักต่อเพื่อนพี่น้องแล้ว ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์ในตัวเราด้วย เพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ในพี่น้องของเรา และดังนี้เอง ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า “ทุกสิ่งที่ท่านทำกับพี่น้องที่ต่ำต้อย ท่านได้ทำต่อเราเอง”

พี่น้องที่รัก ขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เป็นบทสรุปของบทบัญญัติทั้งหมดของชีวิตคริสตชน เพียงปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ บทบัญญัติทั้งมวลก็สมบูรณ์ไป ในบทบัญญัติใหม่ของพระเยซูนี้ นี่เป็นบทสรุปชีวิตคริสตชนจริง ทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู ก็ด้วยบัญญัตินี้

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(ขอขอบคุณ : Francis Xavier, ofm.)