foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อสย 7:10-14; 8:10
10พระยาห์เวห์ตรัสกับกษัตริย์อาหัสอีกว่า 11“จงขอพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตาย หรือจากที่สูงเบื้องบนเถิด”
12แต่กษัตริย์อาหัสตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ เราจะไม่ทดลองพระยาห์เวห์”
13ประกาศกอิสยาห์จึงทูลว่า 
“พงศ์พันธุ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ย จงฟังเถิด
ท่านทำให้มนุษย์เอือมระอายังไม่พออีกหรือ
ทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอือมระอาอีกเล่า
14ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่าน ด้วยพระองค์เอง
หญิงสาว ผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย
และนางจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”
10จงปรึกษาวางแผนกันเถิด แต่จะไร้ผล
จงประกาศอะไรก็ได้ แต่จะไม่เกิดขึ้น
เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

ลก 1:26-38…
26เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซา เร็ธ 27มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” 
29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุด เลย” 34พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงา ปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” 38พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ความรู้สึกที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ที่ “นาซาเร็ธ” ไปอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่แล้ว พ่อได้สัมผัสนาซาเร็ธอีกครั้ง และพ่อกับคณะสงฆ์คามิลเลียนที่ไปกับพ่อ เราก็ถวายมิสซาที่นาซาเร็ธ ครั้งนี้แปลกกว่าหลายๆครั้ง พวกเราโชคดีมากครับ เราได้ถวายมิสซาที่พระแท่นกลางของพระวิหาร พระแท่นกลางที่พ่อเคยได้แต่มองมานานหลายปี ไปหลายรอบ แต่ครั้งนี้ได้ขึ้นไปถวายมิสซาที่พระแท่นวันใหญ่ เขา พ่อได้เทศน์ให้พวกคุณพ่อเขา... ทางวัด บราเดอร์ที่ดูแลเขาเปิดไมค์ให้พ่อด้วย เสียงก้องดังในวัด น่าฟังจริงๆ เพราะวัดเป็นวัดขนาดใหญ่ และระบบเสียงสะท้อนดังมากๆ ต้องค่อยๆพูดเพราะเสียงสะท้อนทั่ววัดไปหมด 


• พ่อดีใจมากครับ เพราะ ณ ที่นั้น คือที่วัดหรือพระวิหารแม่พระรับสาสน์จากทูตสวรรค์ คือสถานที่ๆ แผนการของพระเจ้าที่ตรัสไว้โดยทางประกาศกอิสยาห์ที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ใน วันนี้ในมิสซาสมโภชแม่พระรับสาสน์นี้เป็นความจริง

o ตามคำทำนายที่อิสยาห์ได้ให้ไว้กับกษัตริย์อาหัส “หญิงสาว ผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย และนางจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”

o เป็นความจริงที่สุด ตามพระวรสารนักบุญลูกาที่เราได้ฟังในมิสซาวันนี้ด้วย คือ คำตอบของพระแม่มารีย์ “ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน... ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย”

o สุดๆของความจริง คือ เมื่อมารีย์ตอบทูตสวรรค์ “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”


• วันนั้น ที่เมืองนาซาเร็ธ ณ สถานที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านของพระแม่มารีย์ วันที่พระแม่ตอบรับทูตสวรรค์ คือวันที่ “พระจิตเจ้า” ได้เสด็จลงมาอย่างพิเศษสุดยิ่ง ทรงประทานพลังแห่งพระวาจาที่เป็นความจริงคือ “พระวจนาตถ์” ทรงรับเอาร่างกายในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์ ทำให้การรอคอยของประชากรของพระเจ้ามาถึงความสำเร็จ มาถึงที่สุด พระบุตรของพระเจ้าได้รับสภาพเป็นมนุษย์ด้วยพลังของพระจิตเจ้า... 


• พ่อถวายมิสซาที่นั่น ณ ที่นั้น ที่แม่พระรับสาสน์จากกาเบรียล... สุดยอดแล้วของพลังของพระเจ้า สุดยอดแล้วของคำทำนายของประกาศกอิสยาห์ พ่อรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆ สำหรับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้จารึกไว้ ทั้งอิสยาห์และพระวรสารนักบุญลูกาในวันนี้ที่เรากำลังสมโภชแม่พระรับสาสน์
o ครับวันนี้วันสมโภชแม่พระรับสาสน์ พ่อให้อ่านพระคัมภีร์ทั้งสองบท จริงๆในมิสซามีสามบท แต่ที่นี่พ่อจัดให้อ่านบทอ่านที่หนึ่ง และพระวรสารเพื่อเห็นการตอบรับกันของพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าได้ตรัสกับ กษัตริย์อาหัสผ่านทางประกาศอิสยาห์

• พ่อขอเพียงนิยามศัพท์สองคำเท่านั้นครับ
1. “อิมมานูเอล” Emmanu-EL รากภาษาฮีบรู עִמָּ֥נוּ אֵֽל พ่อเขียนคำอ่านในภาษาอังกฤษให้แบบแยกคำเหมือนภาษาฮีบรูเลยครับ ถ้าอ่านออกเสียงต้องกระแทกเสียงคำว่า “เอล” เสียงฮีบรูจริงๆ ควรออกเสียงว่า “Immanu-EL” เพราะ 
• “อิมมานู” Immanu แปลว่า “กับเรา”


• “เอล” EL แปลว่า “พระเจ้า”
2. ชื่อของทูตสวรรค์ที่มาพบกับพระแม่มารีย์เพื่อแจ้งสาร ชื่อ “กาเบรียล” ภาษาฮีบรู גַּבְרִיאֵל มีคำว่า เอล EL เหมือนกัน Gavri'el แปลว่า “พระเจ้าคือพละกำลังของข้าพเจ้า” (God is my strength) ภาษาอาราบิค جبريل, Jibrīl or جبرائيل Jibrāʾīl หมายถึง “ทูตสวรรค์ผู้สื่อสาสน์จากพระเจ้ามายังมนุษย์”

• พี่น้องที่รัก พ่อเชื่อว่าพระวาจาของพระเจ้าวันนี้จะทำให้เราได้สมโภช “พลังของพระเจ้า” พลังของ “พระเจ้าสถิตกับเรา” จริงๆนะครับ วันนี้เป็นวันสมโภชสำคัญมากๆ 25 มีนาคม ของทุกปี แม้เราอยู่ในเทศกาลมหาพรตก็ต้องสมโภชครับ 


• พี่น้องสังเกตไหมครับ 25 มีนาคม นับไปจนถึง 25 ธันวาคม จากวันรับสาสน์ของแม่พระ ถึงสมโภชการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ครบถ้วน 9 เดือนเต็มๆ นี่เป็นการจัดการทางพิธีกรรมที่ลงตัวมากๆ เพื่อให้เราได้ฉลองวันพระคริสตสมภพอย่างมีเหตุผลลงตัวที่สุดครับ...

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจะให้อรรถาธิบายถึงวันสมโภชแม่พระรับสาสน์สักหน่อยครับ พระวรสารนักบุญลูกาตอนนี้เราได้ยินกันบ่อยเหลือเกินในการฉลองแม่พระในโอกาส ต่างๆ พ่อยากชี้ประเด็นบางประเด็นในพระวรสารนักบุญลูกา

o “จงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” มารีย์เป็นหญิงพรมจารีย์ เธอเป็นคนเล็กน้อยมากๆในนาซาเร็ธ เมืองแสนเล็กน้อยในสมัยนั้น ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์พบว่า มีประชาชนที่เมืองนี้ไม่น่าเกินหนึ่งพันคน เป็นเมืองเล็กจริงๆ และพระแม่มารีย์ก็เล็กน้อยจริงๆ แต่ “กาเบรียล” คือ “พละกำลังของพระเจ้า” ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสด็จมาด้วยกำลังของพระเจ้า “พระเจ้าสถิตกับพระแม่มารีย” นี่คือพลังยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความเล็กน้อยแห่งนาซาเร็ธ... พ่อได้พบความจริงว่า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทำลายความจำกัดและความเล็กน้อยของนาซาเร็ธและพระแม่มารีย์ นี่คือความงดงามที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการสมโภชแม่พระรับสาสน์ในวันนี้ เหตุผลเดียวคือ “พระเจ้าสถิตกับเธอ” พี่น้องที่รัก พ่ออยากยืนยันครับ “พระเจ้าสถิตกับเราคริสตชนทุกคน” โดยทางศีลล้างบาป ชีวิตที่ได้รับพระจิตเจ้าของเรา... พระเจ้าสถิตกับเรา ตรงนี้แหละที่พ่ออยากจะบอกว่า ชีวิตคริสตชนของเราต้องทรงพลังมากๆนะครับ แม่พระของเรา ยิ่งใหญ่มากจริงๆ เพราะความเล็กน้อย ถ่อมตน สุภาพ และยอมให้พระเจ้าสถิตกับพระแม่ พ่อเชิญชวนเรา เปิดใจให้พระเจ้าสถิตกับเรานะครับ

o “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” ถ้ามีพระเจ้าอยู่กับเรา ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ พระเจ้าจะทรงนำทางเราไป พระองค์จะช่วยเราเสมอ และพ่อคิดว่า ลูกของพระเจ้านะครับ... สบายใจได้ครับ สบายใจได้จริงๆ พระเจ้าโปรดปรานเรา ไม่ต้องกลัวครับ ขอให้เรากล้า กล้า กล้า เชื่อว่าชีวิตเรามีพระเจ้าครับ

o “ท่านจะต้องชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่.. เป็นบุตรของพระเจ้า” เยซู ความหมายคือ “พระยาห์เวห์ทรงกอบกู้” พี่น้องที่รักครับ... พระเยซูครับ พระองค์คือการกอบกู้ การช่วยให้รอดของเราทุกน วันนี้เราสมโภช อันที่จริง ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของแม่พระนะครับ แม่พระเล็กน้อยมากๆ สาวพรมจารีย์แห่งนาซาเร็ธ แต่วันนี้ที่เราต้องสมโภช... เพราะว่า “พระเยซู ทรงปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์” พระเยซู พระวาจาของพระเจ้า ทรงรับเอาเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ดุจเราครับ... ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ที่สุด.. สบายใจได้ มีพระเยซู เรา มีความรอดพ้นตลอดไป... เชื่อในพระองค์ครับ...

o “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ประโยคยิ่งใหญ่ที่สุด ในความเล็กน้อยที่สุดของพระแม่มารีย์... ผู้รับใช้ของพระเจ้า ยอมตามวาจาของพระเจ้า นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่อาจจะยังขาดอยู่ และพ่ออยากเติมเต็มวันนี้ด้วยแบบอย่างของพระแม่มารีย์ที่พวกเราคริสตชน คาทอลิกแสนรัก และรักมากๆ พระแม่มารีย์... 

o พี่น้องครับ พ่อเชิญชวนเราทุกคน ทำให้ชีวิตของเรา ยอมรับพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ให้มากกว่าที่เคย จริงๆ นะครับ ให้เรายอมให้พระวาจาของพระเจ้า พระคัมภีร์ที่เราไตร่ตรองเสมอ และอ่านมากขึ้น ศึกษามากขึ้น เพื่อทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวาจาและยอมให้กับพระวาจาของพระเจ้า ให้พระวาจาแห่งความรักในพระเยซู และคำสอนของพระองค์ ให้ได้เป็นจริงในชีวิตของเรามาขึ้นเสมอเถิดครับ..