แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

พระวรสาตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 6:53-56)  

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์ มาจอดเรือขึ้นฝั่งที่เมืองเยนเนซาเร็ธ เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือประชาชนก็จำพระองค์ได้ทันที และคนในบริเวณนั้นต่างรีบมาหา นำผู้เจ็บป่วยนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์ ณ สถานที่ที่เขาได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ ไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใด ในหมู่บ้าน ในเมืองหรือในชนบท เขาก็นำผู้เจ็บป่วยมาวางตามลานสาธารณะ ทูลขอพระองค์ให้เขาสัมผัสเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคภัย


มก 6:45-56  เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนา : พระคริสตเจ้ามักทรงหาเวลาและสถานที่สำหรับการภาวนาส่วนตัวอยู่บ่อยๆ บรรดาศิษย์ได้พลาดในเรื่องความเชื่อไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเขาไม่สามารถจำพระคริสตเจ้าที่ดำเนินบนน้ำและบังคับให้ลมพายุสงบได้ พวกเขายังต้องเติบโตในการมอบความไว้วางใจทั้งหมดในพระองค์  ใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่ : บรรดาศิษย์ยังขาดความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความเชื่อของพวกเขาจะเติบโตเต็มที่หลังจากที่ได้รับองค์พระจิตเจ้าอย่างสมบูรณ์ในวันเปนเตกอสเต 

พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา

CCC ข้อ 2602 หลายครั้งพระเยซูเจ้าทรงปลีกพระองค์ไปในที่เปลี่ยว บนภูเขา โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อทรงอธิษฐานภาวนา เมื่อทรงอธิษฐานภาวนา พระองค์ทรงนำมนุษย์ไปกับพระองค์ด้วย เพราะเมื่อทรงรับสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงรับมนุษยชาติมาไว้กับพระองค์ และเมื่อทรงถวายพระองค์แด่พระบิดา พระองค์ก็ทรงถวายมวลมนุษย์แด่พระบิดาด้วย พระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระวจนาตถ์ซึ่ง “รับเนื้อหนังร่างกาย” เมื่อทรงอธิษฐานภาวนาแบบมนุษย์ ก็ทรงมีประสบการณ์แบบมนุษย์ในชีวิตเหมือนกับ “บรรดาพี่น้องของพระองค์” ต้องประสบในชีวิต พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในความอ่อนแอของเขาก็เพื่อช่วยเขาให้พ้นจากความอ่อนแอเหล่านี้ได้ พระบิดาทรงส่งพระองค์มาก็เพื่อการนี้ พระวาจาและพระราชกิจที่ทรงกระทำจึงเป็นเสมือนการแสดงให้เราเห็นการอธิษฐานภาวนา “อย่างลับๆ” ของพระองค์


มก 6:56  พระคริสตเจ้าทรงใช้สัญลักษณ์ทางกายภาพอยู่บ่อยๆ เมื่อพระองค์ทรงรักษาบางคนให้หายจากโรค การกระทำโดยใช้องค์ประกอบเชิงวัตถุเหล่านี้บ่งชี้ล่วงหน้าถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเครื่องหมายภายนอกต่างๆ เหล่านี้เป็นช่องทางและก่อให้เกิดผลทางจิตวิญญาณด้วย

พระคริสตเจ้าทรงเป็นเสมือนนายแพทย์

CCC ข้อ 1504 พระเยซูเจ้าทรงขอร้องคนเจ็บป่วยให้มีความเชื่อ ทรงใช้เครื่องหมายเพื่อบำบัดรักษา เช่นทรงใช้พระเขฬะ การปกพระหัตถ์ ทรงป้ายโคลนและสั่งให้ไปล้างออก บรรดาคนเจ็บป่วยพยายามสัมผัสพระองค์ “เพราะมีพระอานุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หายโรค” (ลก 6:19) ดังนั้น ในศีลศักดิ์สิทธิ์ พระคริสตเจ้ายังคงทรง “สัมผัส” เพื่อบำบัดรักษาพวกเรา

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)