แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 402

การคอยเฝ้าระวังจิตใจ  (CCC ข้อ 2849)                                                                                   

                  

‘ความชั่วร้ายหนักที่สุดคือการตกในการประจญ เหตุว่าการถูกประจญเป็นเหตุให้เชื่อว่ามารปีศาจถือว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของมัน’ (นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์)

การอธิษฐานภาวนาอาจเป็นดังการต่อสู้ในสนามรบก็ได้ ในการอธิษฐานภาวนาเราบรรลุถึงการรู้จักพระเจ้า ทำให้เรารู้จักตนเองและได้รับพลังเพื่อต่อต้านการประจญ พระเยซูเจ้าทรงเผชิญกับการประจญอย่างหนักในการอธิษฐานภาวนา ดังเราได้เห็นเมื่อพระองค์ทรงถูกทดลองในสถานที่เปลี่ยวและในช่วงสุดท้ายทรงถูกจู่โจมอย่างหนักในส่วนเกทเสมนี 

     ในจดหมายถึงชาวฮีบรูมีบอกเล่าถึงการต่อสู้ในการอธิษฐานภาวนาอันเข้มข้นของพระเยซูเจ้าอย่างเข้มแข็งและซาบซึ้ง (ฮบ 5:7-9) โดยทางศีลล้างบาปเราได้เข้าร่วมอยู่ในการต่อสู้นี้ เราจึงต้องอยู่ในท่าทีของการคอยเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ เราถูกเรียกให้มานะพากเพียรและเข้มแข็งต่อหน้าการประจญที่มาซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระจิตเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดเรา ทรงประทานความบรรเทาและพละกำลังแก่เราในท่ามกลางการต่อสู้นี้ (Youcat 525)

     

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า อาศัยพระหรรษทานของพระองค์ ขอโปรดยึดข้าพเจ้าไว้ใกล้ชิดกับพระองค์ โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้ควบคุมตนเองอยู่เสมอ ให้ระมัดระวังแผนการ กลอุบายและการประจญของมารปีศาจ      

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 402