แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

329114347 604125048218259 706406612503278576 n

วันที่ 31 มกราคม 2023 แผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ในหัวข้อ "เปิดโลกพระคัมภีร์" แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 750 คน โรงเรียนมาเรียลัย โดยกิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วย นักเรียนได้อ่าน ศึกษา ภารกิจของพระเยซูเจ้าในกาลิลีและกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมทั้งค้นหารายชื่อบุคคลในพระคัมภีร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจ ความใฝ่รู้ เพื่อตอบคำถามและร่วมรับรางวัล