“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 143

ความจำเป็นของศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1256-1261)                            

                  

‘พระกรุณายิ่งใหญ่ของพระเจ้า...และพระทัยอ่อนโยนของพระเยซูเจ้าต่อเด็กๆ... ทำให้เราหวังได้ว่ามีหนทางความรอดพ้นสำหรับเด็กทารกที่ตายไปโดยยังไม่ได้รับศีลล้างบาป’ (CCC 1261)

      พระเยซูเจ้าตรัสแก่นิโคเดมัสว่า เพื่อจะได้เห็นพระอาณาจักรพระเจ้า จำเป็นที่ผู้หนึ่งต้องเกิดใหม่จากน้ำและพระจิตเจ้า (เทียบ ยน 3:5) พระองค์ยังตรัสกับบรรดาศิษย์ให้ประกาศพระวรสารแก่นานาชาติและทำพิธีล้างบาปให้แก่พวกเขา (เทียบ มธ 28:19) 

    ศีลล้างบาปมีความจำเป็นต่อความรอดพ้น แต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้าไม่ทรงยึดติดเฉพาะศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ มีผู้ที่ได้รับความรอดพ้นแม้มิได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย 

    หนังสือคำสอนยังกล่าวถึงบรรดามรณสักขีและผู้เตรียมเป็นคริสตชนที่ได้สิ้นชีวิตก่อนได้รับศีลล้างบาป และผู้ที่ไม่รู้จักพระวรสารแต่ดำเนินชีวิตตามแสงสว่างที่ดีที่สุดของพวกเขา ถือว่าคนเหล่านี้ได้รับการล้างบาปด้วยโลหิต เป็นเสมือนความปรารถนาที่จะรับศีลล้างบาปนั่นเอง (YOUCAT 197-198) 

ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบบรรดาเด็กๆ ที่สิ้นชีวิตโดยมิได้รับศีลล้างบาปไว้ในพระเมตตารักของพระองค์ ขอวิงวอนเป็นพิเศษสำหรับเด็กมากมายที่ได้สิ้นชีวิตก่อนที่จะเกิด                                                                                                   

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 143