foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

แผนการดำเนินงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ในฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต
แผนกคริสตศาสนธรรม

1. ให้มีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีจำนวนและความสามารถอย่างพอเพียงที่จะทำงานอภิบาลได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของสังคมไทยโดยเฉพาะในสภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและหนังสือคำสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคำสอนมีการใช้พระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิต  มีจิตตารมณ์ธรรมทูตและทำการเสาวนากับพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น
3. ให้มีการจัดผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนคำสอน  เพื่อใช้ประกอบการสอนคำสอนในสังฆมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคำสอนด้านสังคม
4. ให้มีการส่งเสริม  การนำพระคัมภีร์เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ให้มีการทำการศึกษาหัวเรื่อง “การนำข่าวดีสู่วัฒนธรรมไทย”
6. ให้มีการสร้างชุมชนคริสตชนโดยอาศัยพระวาจา และศีลศักดิ์สิทธิ์
7. ให้มีการส่งเสริมพิธีการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ