แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

20191015 ๑๙๑๐๑๗ 0089 resize

ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม ค.ศ. 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์ จ.นครปฐม และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ครูคำสอนร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี ค.ศ.1669-2019 และ เดือนตุลาคม 2019    เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตครูคำสอนและกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต เพื่อสืบสานการเป็นศิษย์ธรรมทูต และชุมชนศิษย์ธรรมทูต ด้วย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อระหว่างครูคำสอนด้วยกัน ในสังฆมณฑลของตนและต่างสังฆมณฑล


วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562

- เข้าที่พักและลงทะเบียน

- มีร้านจากศูนย์ฯ ต่างๆ ร่วมออกร้านจำหน่ายสื่อคำสอน อุปกรณ์คำสอน หนังสือคำสอน หนังสือประกอบการสอน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งมีการสอนทำดาวด้วย


วันอังคารที่  15 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
- คณะกรรมการต้อนรับ พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
- พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดงานชุมนุมครูคำสอน ครั้งที่ 6 โดย...พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นประธาน


ฟังเสวนา “ 100 ปี สมณลิขิต Maximum  Illud  มีผลสอดคล้องกับสภาพปัจุบันอย่างไร”
ผู้ร่วมเสวนา:
1. พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ
2. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ  Director of PMS, Thailand
3. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต กรุงเทพฯ 
ผู้ดำเนินรายการ: ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ


- ร้องเพลงประกอบท่าทาง Theme Song  “ศิษย์พระคริสต์”
- แบ่งกลุ่มย่อย และ แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการฟังเสวนาฯ ด้วยการเขียนออกมาในรูปแบบ Mind Map และตัวแทนของสังฆมณฑลนำเสนอในกลุ่มใหญ่ หัวข้อ "ในฐานะเป็นครูคำสอน ท่านจะดำเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูตในที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้อย่างไรบ้าง"


รับประทานอาหารเย็น และ Family night
รีวิวเพลง “มิสซังสยาม สามร้อยห้าสิบปี” โดยนักเรียนจากโรงเรียนนักบุญเปโตร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
การแสดง
1. ห้าศูนย์ฯ สี่มิสซังอิสาน (ร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ 350 ปี มิสซังสยาม)
2. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3. สังฆมณฑลราชบุรี             
4. สังฆมณฑลจันทบุรี       
5. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี      
6. สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย และนครสวรรค์


วันพุธที่ 16  ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562
- เดินทางไปวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
- ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา (30 นาที)  โดย...คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ   เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
- พิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6 และมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมฯ  โดย...พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นประธานฯ