foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ครูคำสอนทั้ง 10 สังฆมณฑล มาร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมบทบาทครูคำสอนใน “ปีแห่งความเชื่อ”

ประมวลภาพ ตารางเวลา จำวันผู้เข้าร่วม และบรรยากาศทั้งหมด