แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

DSC01502 copy

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร และเจ้าหน้าที่ 5 คน ได้แนะนำการใช้หนังสือจริยศึกษา ให้กับคุณครูโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ระดับชั้นอนุบาล - ม. 3 จำนวน 61 คน

ในโอกาสนี้ ทางแผนกฯ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ที่ให้การต้อนรับ และให้ความสนใจกับหนังสือจริยศึกษา และการอบรมในครั้งนี้