IMG 71833

ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร ให้การอบรมฝึกปฏิบัติ การสอนคริสตศาสนธรรม ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

ตารางเวลาการฝึกปฏิบัติ 

วันจันทร์

 • วจนพิธีกรรมเปิด
 • งานคำสอนคืออะไร
 • ประสบการณ์ การสอนคำสอน
 • จุดประสงค์ของการสอนคำสอน

 วันอังคาร

 • พันธกิจพื้นฐานของการสอนคำสอน
 • วิธีการสอนของพระคริสตเจ้า
 • วิธีการสอนคำสอน
 • แบบวิเคราะห์องค์ประกอบในการสอนคำสอน

วันพุธ

 • การสอนเพื่อให้เกิดความเชื่อศรัทธา
 • วิธีการสอนให้เกิดเจตคติ
 • การวางแผนการสอนจากคู่มือที่มีให้อยู่แล้ว

 

วันพฤหัสบดี

 • การใช้ภาพในการสอน
 • การใช้วีดีทัศน์ในการสอน
 • การใช้เพลงในการสอน
 • การใช้กิจกรรมในการสอน
 • ทักษะให้ความสนใจแก่ผู้เรียน
 • ทักษะการสังเกต
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการตั้งคำถาม

 

ศุกร์

 • การสอนเรื่องการภาวนา
 • สรุปการฝึกปฏิบัติ ความตั้งใจ และการนำความรู้ไปใช้

IMG_6999.JPG IMG_7003.JPG IMG_7024.JPG

IMG_7026.JPG IMG_7044 - Copy.JPG IMG_7046 - Copy.JPG

IMG_7056 - Copy.JPG IMG_7057 - Copy.JPG IMG_7058 - Copy.JPG

IMG_7059 - Copy.JPG IMG_7060 - Copy.JPG IMG_7069 - Copy.JPG

IMG_7069.JPG IMG_7179.JPG IMG_7203.JPG

IMG_7211.JPG IMG_7252.JPG IMG_7258.JPG

IMG_7272.JPG IMG_7298.JPG IMG_7307.JPG

IMG_7316.JPG IMG_7325.JPG IMG_7341.JPG

IMG_7370.JPG IMG_7383.JPG IMG_7389.JPG

IMG_7409.JPG IMG_7412.JPG IMG_7487.JPG

IMG_7509.JPG IMG_7513.JPG IMG_7515.JPG

IMG_7517.JPG IMG_7518.JPG IMG_7521.JPG

IMG_7526.JPG IMG_7531.JPG IMG_7537.JPG

IMG_7544.JPG IMG_7547.JPG IMG_7560.JPG

IMG_7561.JPG IMG_7562.JPG IMG_7563.JPG

IMG_7564.JPG IMG_7596.JPG IMG_7601.JPG

IMG_7604.JPG IMG_7618.JPG