foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 71833

ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร ให้การอบรมฝึกปฏิบัติ การสอนคริสตศาสนธรรม ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

ตารางเวลาการฝึกปฏิบัติ 

วันจันทร์

 • วจนพิธีกรรมเปิด
 • งานคำสอนคืออะไร
 • ประสบการณ์ การสอนคำสอน
 • จุดประสงค์ของการสอนคำสอน

 วันอังคาร

 • พันธกิจพื้นฐานของการสอนคำสอน
 • วิธีการสอนของพระคริสตเจ้า
 • วิธีการสอนคำสอน
 • แบบวิเคราะห์องค์ประกอบในการสอนคำสอน

วันพุธ

 • การสอนเพื่อให้เกิดความเชื่อศรัทธา
 • วิธีการสอนให้เกิดเจตคติ
 • การวางแผนการสอนจากคู่มือที่มีให้อยู่แล้ว

 

วันพฤหัสบดี

 • การใช้ภาพในการสอน
 • การใช้วีดีทัศน์ในการสอน
 • การใช้เพลงในการสอน
 • การใช้กิจกรรมในการสอน
 • ทักษะให้ความสนใจแก่ผู้เรียน
 • ทักษะการสังเกต
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการตั้งคำถาม

 

ศุกร์

 • การสอนเรื่องการภาวนา
 • สรุปการฝึกปฏิบัติ ความตั้งใจ และการนำความรู้ไปใช้