foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 

IMG 6640 resize

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สอนหัวข้อ "วิชาครู-ครูคำสอน" ซึ่งเป็นโปรแกรมอบรมคริสตศาสนธรรมแก่ผู้ฝึกหัด ครูคำสอนและฆราวาสคาทอลิกที่ผู้สนใจ ที่ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน และถ่ายทอดออนไลน์ในห้องอบรมออนไลน์ด้วย มีผู้เข้าร่วมเรียนทั้งในห้องและทางออนไลน์ จำนวน 25 คน
หัวข้อในการเรียน การสอน มีดังนี้
1. ชีวิตจิตครูคำสอน
2. บทบาทของครูคำสอน
3. ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาความเชื่อ
4. เชื่อมโยงการเรียนรู้และการสอน
5. กระบวนการสำหรับการทำแผนการสอน
6. วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ
7. ครูคำสอนที่บรรลุผลสำเร็จ