foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 6466 resize

วันที่ 24 สิงหาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม วันพระคัมภีร์ หัวข้อ "หนังสือกิจการอัครสาวก" ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ จำนวน 450 คน ซึ่งกิจกรรมไปประกอบไปด้วย การหาคำที่กำหนดให้ตามเรื่องในแต่ละตอน การค้นหาคำภาษาอังกฤษ และชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับกิจการอัครสาวก พร้อมทั้งตอบคำถาม ซึ่งเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และรางวัลอีกด้วย และในวันนั้น ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของซิสเตอร์ นงนภัส สุวรรณใจ คุณครูและเด็กๆ ก็ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ด้วย