DSCF5795 resize

    งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
    วันนี้ บรรดานักเรียนในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.3 - ม.6 มาร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องานว่า “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
1.    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามร่วมกัน
2.    เพื่อประกาศข่าวดีแก่นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก โดยเชิญชวนนักเรียนทุกศาสนา
    นักเรียนโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและโรงเรียนนักบวช  1,107  คน  คุณครู 85 คน  จาก 38 โรงเรียน  นักบวชจากคณะต่างๆ มาจัดฐานกิจกรรม  135 คน สามเณราลัยแสงธรรม  29 คน  นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา  25  คน  เจ้าหน้าที่  25  คน พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และพระสงฆ์ 29 องค์  จำนวนทั้งสิ้น 1,428  คน

    โดยตลอดวันนี้จะมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมความรู้และศรัทธา ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี และติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความกล้าหาญ  มีความรักซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน

ฐานกิจกรรมจากคณะนักบวชต่างๆ ดังนี้
1. สามเณรใหญ่แสงธรรม
2. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
3. จิตตาภิบาลเขต 1
4. องค์กรพลศีล
5. แผนกพระคัมภีร์
6. คณะคาร์เมไลท์
7. คณะเซนต์คาเบรียล
8. จิตตาภิบาลเขต 2
9. สมณองค์กรยุวธรรมทูต
10. คณะซาเลเซียน
11. คณะคามิลเลียน
12. จิตตาภิบาลเขต 3
13. จิตตาภิบาลเขต 6
14. คณะเบธาราม
15. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
16. คณะธรรมทูตไทย (TMS)
17. จิตตาภิบาลเขต 4
18. องค์กร วาย ซี เอส
19. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
20. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
21. คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (สติ๊กมาร์ติน)
22. คณะธรรมทูต น.วินเซนต์ เดอ ปอล
23. จิตตาภิบาลเขต 5
24. คณะพระมหาไถ่
25. องค์กรกองหน้าร่าเริง

รายนามโรงเรียนที่เข้าร่วม
1. กุหลาบวิทยา
2. อัสสัมชัญศึกษา
3. ยอแซฟ กรุงเทพฯ
4. เซนต์หลุยส์ศึกษา
5. เซนต์ราฟาแอล
6. แม่พระฟาติมา
7. พระมารดานิจจานุเคราะห์
8. ซางตาครู้สศึกษา
9. แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
10. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
11. พระแม่สกลสงเคราะห์
12. พระวิสุทธิวงส์
13. เซนต์เทเรซา
14. เซนต์แอนโทนี
15. มารดานฤมล
16. มาลาสวรรค์พิทยา
17. นักบุญเปโตร
18. ยอแซฟอุปถัมภ์ ชาย
19. ยอแซฟอุปถัมภ์ หญิง
20. บอสโกพิทักษ์
21. อันนาลัย
22. เซนต์แอนดรูว์
23. ราษฎร์บำรุงศิลป์
24. เซนต์เทเรซาแสงทอง
25. เซนต์จอห์น บัปติสต์
26. ยอแซฟอยุธยา
27. ไตรราชวิทยา
28. แม่พระประจักษ์ สุพรรณฯ
29. ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง
30. อัสสัมชัญคอนแวนต์ (สังกัดนักบวช)
31. พระหฤทัยพัฒนเวศม์ (สังกัดนักบวช)
32. พระหฤทัยคอนแวนต์ (สังกัดนักบวช)
33. มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน (สังกัดนักบวช)
34. อัสสัมชัญธนบุรี (สังกัดนักบวช)
35. ธรรมภิรักษ์ (สังกัดฆราวาส)
36. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (สังกัดนักบวช)
37. ปัญจทรัพย์ มีนบุรี (สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี)
38. นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี* (เพิ่มเติมเมื่อ27/1/63)
    จัดโดย กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบด้วย แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ แผนกเยาวชน องค์กรพลศีล องค์กรกองหน้าร่าเริง องค์กรวาย ซี เอส ฝ่ายงานอภิบาลฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต สมณองค์กรยุวธรรมทูต ในฝ่ายงานธรรมทูตฯ และหัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1 - 6

ประมวลภาพชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก

 

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0002_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0006_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0016_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0017_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0026_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0037_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0039_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0044_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0045_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0057_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0072_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0088_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0095_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0104_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0121_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0124_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0134_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0146_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0158_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0179_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0181_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0215_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0243_resize.jpg กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0253_resize.jpg

กิจกรรมฐาน_๒๐๐๑๒๘_0686_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0201_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0212_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0289_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0294_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0302_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0339_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0360_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0366_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0386_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0389_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0392_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0395_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0398_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0400_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0407_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0476_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0552_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0553_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0571_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0579_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0582_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0590_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0591_resize.jpg

พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0598_resize.jpg พิธีขูชาขอบพระคุณ_๒๐๐๑๒๘_0604_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0002_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0003_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0010_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0011_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0012_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0013_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0014_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0016_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0017_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0019_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0020_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0021_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0022_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0023_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0025_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0026_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0027_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0028_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0030_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0033_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0035_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0037_resize.jpg

ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0038_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0039_resize.jpg ลงทะเบียน_๒๐๐๑๒๘_0053_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0001_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0003_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0004_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0006_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0011_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0012_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0023_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0024_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0030_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0034_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0036_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0037_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0049_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0051_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0053_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0063_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0069_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0078_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0079_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0080_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0081_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0083_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0089_resize.jpg วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0094_resize.jpg

วจนพิธีกรรเปิด_๒๐๐๑๒๘_0097_resize.jpg