แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

QA156

830     คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล” หรือ “อยู่ทั่วโลก” หรือ “ครบครัน” พระศาสนจักร เป็น “คาทอลิก” หรือ “สากล” ในสองความหมายพระศาสนจักรเป็น “คาทอลิก” หรือ “สากล” เพราะพระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักร “พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยู่ที่ใด พระศาสนจักรคาทอลิกก็อยู่ที่นั่นด้วย” ความบริบูรณ์ของพระวรกายของพระคริสตเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับศีรษะคงอยู่ในพระศาสนจักรนี้ ซึ่งหมายความว่าพระศาสนจักรรับ “อุปกรณ์ทั้งหมดที่นำเราไปรับความรอดพ้น” ตามที่ทรงประสงค์ นั่นคือ การประกาศความเชื่อที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิต รวมทั้งศาสนบริการตามพระฐานานุกรมที่ได้รับสืบต่อมาจากบรรดาอัครสาวก ในความหมายพื้นฐานเช่นนี้ พระศาสนจักรเป็น “สากล” ในวันเปนเตกอสเต และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบจนถึงวันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมา

 831     พระศาสนจักรยังเป็น “สากล” เพราะพระคริสตเจ้าทรงส่งไปสั่งสอนมวลมนุษยชาติ

             “มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า ดังนั้น ประชากรหนึ่ง และยังคงเป็นหนึ่งเดียวนี้ ต้องแผ่ขยายไปทั่วโลกตลอดเวลาทุกศตวรรษ เพื่อทำให้แผนการพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริง ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว พระองค์ทรงสถาปนาธรรมชาติมนุษย์เพียงหนึ่งเดียว และทรงตั้งพระทัยที่จะรวบรวมบรรดาบุตรของพระองค์ที่กระจัดกระจายไปนั้นเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกในที่สุด […] ลักษณะการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นความงดงามของประชากรของพระเจ้านี้เป็นของประทานขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระศาสนจักรคาทอลิกมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาที่จะไปให้ถึงเพื่อจะนำมนุษยชาติทั้งหมดพร้อมกับพระพรทุกอย่างที่มนุษยชาติได้รับนั้นกลับเข้ามารวมอยู่ภายใต้พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะในเอกภาพของพระจิตของพระองค์”

869      พระศาสนจักรสืบเนื่องจากอัครสาวก – พระศาสนจักรถูกสถาปนาขึ้นบนรากฐานที่มั่นคง คืออัครสาวกทั้งสิบสององค์ของลูกแกะ พระศาสนจักรไม่มีวันถูกทำลายได้ พระศาสนจักรถูกรักษาไว้ในความจริงหลงผิดไม่ได้ พระคริสตเจ้าทรงปกครองพระศาสนจักรผ่านทางเปโตรและบรรดาอัครสาวกอื่นๆ ซึ่งยังคงอยู่ในบรรดาผู้สืบตำแหน่งของเขาเหล่านี้ คือในสมเด็จพระสันตะปาปาและคณะพระสังฆราช