แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

QA24

99 ประชากรทั้งมวลของพระเจ้า โดยความสำนึกเหนือธรรมชาติถึงความเชื่อ ไม่เคยหยุดยั้งที่จะรับการเปิดเผยเป็นของประทานจากพระเจ้า และพยายามเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากของประทานนี้ด้วย

142 อาศัยการเปิดเผย “พระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ตรัสกับมนุษย์อย่างเพื่อนด้วยความรักล้นเหลือของพระองค์ และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา เพื่อจะได้ทรงเชื้อเชิญและรับเขาเข้ามาสนิทกับพระองค์ การตอบสนองการเชิญชวนนี้อย่างเหมาะสมก็คือ “ความเชื่อ”

143 อาศัยความเชื่อ มนุษย์ถวายสติปัญญาและเจตนาของตนอย่างเต็มที่แด่พระเจ้า มนุษย์ยอมเห็นด้วยกับการเผยของพระองค์ด้วยใจเสรี การตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยนี้พระคัมภีร์เรียกว่า “การยอมรับ (หรือการเชื่อฟัง) ความเชื่อ”