QA18

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ccc

ข้อ 30 “ใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมเถิด” (สดด 105:3) มนุษย์อาจลืมหรือไม่ยอมรับพระเจ้าได้ แต่พระเจ้าไม่เคยทรงหยุดยั้งที่จะเรียกมนุษย์ให้มาแสวงหาพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตและความสุข แต่การแสวงหาพระเจ้านี้เรียกร้องให้มนุษย์ใช้ความพยายามทั้งหมดด้านสติปัญญาความตั้งใจจริง และ “จิตใจตรง” รวมทั้งการเป็นพยานยืนยันของผู้อื่นซึ่งจะสอนเขาให้แสวงหาพระเจ้าได้ด้วย

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่น่าสรรเสริญยิ่ง พระอานุภาพและพระปรีชายิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่อาจวัดได้ มนุษย์ต้องการสรรเสริญพระองค์ มนุษย์เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างไว้ เป็นสิ่งสร้างที่จะต้องตาย มีหลักฐานของบาปอยู่ในตัวและเป็นพยานยืนยันว่า พระองค์ทรงต่อต้านผู้หยิ่งยโส ถึงกระนั้น มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างไว้ก็ยังปรารถนาจะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงปลุกใจเขาให้ยินดีที่จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายไว้สำหรับพระองค์และใจข้าพเจ้าทั้งหลายสงบอยู่ไม่ได้จกว่าจะได้พักผ่อนในพระองค์”