แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

17

เราจะรู้จักพระเจ้าด้วยเหตุผลธรรมชาติได้หรือไม่?

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ccc

ข้อ 36 “พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ยึดถือและสั่งสอนว่าพระเจ้า ปฐมเหตุและจุดหมายของทุกสิ่งเป็ที่รู้จักได้โดยความสว่างของเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์และจากสิ่งสร้างต่างๆ” ถ้าไมมี่ความสามารถนี้ มนุษย์ก็คงไม่อาจรับการเปิดเผยจากพระเจ้าได้ มนุษย์มีความสามารถนี้ก็เพราะ มนุษย์ถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐก 1:27)

ข้อ 47 พระศาสนจักรสอนว่าอาศัยความสว่างตามธรรมชาติของเหตุผล มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างและเจ้านายของเราได้จากผลงานของพระองค์