แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

AdventWreath 184927200 596509225f9b583f18154ca1

 

พิธีเสกหรือการขอพรพระเจ้า เพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในบ้าน

มาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าประกอบด้วยเทียนสี่เล่มและกิ่งไม้สีเขียวที่สานกันเป็นวงกลม ก่อนที่จะจุดเทียนเล่มแรก ให้สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันให้พร้อมสำหรับการเสกมาลัยนี้    

การเสกหรือการขอพรพระเจ้าเพื่ออวยพรมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ากระทำกันในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเทศกาลนี้ หรืออาจเป็นวันเสาร์เย็นก่อนวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งของเทศกาลฯ ก็ได้      

หากในครอบครัวมีการเฉลิมฉลองการเสกมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ควรให้ผู้เป็นบิดามารดา หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ได้เป็นผู้ประกอบพิธี ตามขั้นตอนดังนี้     

ทุกคน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน 

ประธาน ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

ทุกคน ผู้ทรงสร้างฟ้าและดิน 

ประธาน ในวันอันสั้นและคืนอันยาวนานของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราตระหนักดีว่า เราต้องการความรอดพ้นจากพระเจ้าของเราอยู่เสมอ ล้อมรอบมาลัยนี้เราจะร่วมกันระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้า (หรืออาจใช้คำพูดอื่นก็ได้)    

บทอ่าน จากหนังสือประกาศอิสยาห์ (อสย 9:1-2)     

“ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้อาศัยในแผ่นดินมืดมิด ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา”  พระวาจาของพระเจ้า    

ทุกคน ขอขอบพระคุณพระเจ้า  

(หยุดไตร่ตรองสักครู่) 

ประธาน ให้เราสวด บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกัน

ทุกคน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย... 

ประธาน บัดนี้ ให้เราภาวนาวอนขอพระเจ้า โปรดทรงอวยพรเราและมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้  (หยุดสักครู่) 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงเป็นองค์เอมมานูเอล องค์ความหวังของชนชาติทั้งหลาย องค์ปรีชาญาณผู้สั่งสอนและนำทางข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ของทุกชนชาติ 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานพระพรของพระองค์มาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลาย ในขณะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจุดเทียนของมาลัยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ เพื่อให้มาลัยและแสงสว่างของเทียนเป็นดังเครื่องหมายแห่งพระสัญญาของพระคริสตเจ้าในการนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ความรอดพ้น โปรดทรงรีบเสด็จมาเถิด อย่ารอช้าเลยพระเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีของพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ทุกคน อาแมน 

 

(ที่มา https://www.catholicnewsagency.com/resource/242579/how-to-bless-your-advent-wreath-at-home)

advent love 1