จุดประสงค์ของบทบัญญัติของพระศาสนจักรคืออะไรและมีความจำเป็นอย่างไร
“บทบัญญัติของพระศาสนจักรห้าประการ” เป็นความต้องการขั้นต่ำที่ควรจะเตือนเราว่า บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นคริสตชนได้โดยไม่มีความพยายามทางด้านศีลธรรม ไม่มีการเข้าร่วมในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรเป็นการส่วนตัว  และไม่เข้าร่วมกับพระศาสนจักรในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นพันธะผูกพันธ์สำหรับคริสตชนคาทอลิกทุกคน  (2041,2048)

“บทบัญญัติห้าประการของพระศาสนจักร”  คืออะไร
(1) จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  และหยุดทำงานในวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ  งดเว้นการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกีดกันให้ไม่สามารถถือวันดังกล่าวเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
(2)  จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง
(3) จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา
(4) จงอดอาหาร และอดเนื้อในวันที่กำหนด (วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
(5) จงบำรุงพระศาสนจักรตามความสามารถ (2042-2043)