ทำไมคนบาปจึงต้องหันกลับไปหาพระเจ้าและขอการอภัยจากพระองค์
บาปทุกประการทำลาย ปิดบังหรือปฏิเสธความดี อย่างไรก็ตาม พระเจ้าผู้ทรงความดีทุกประการ และทรงเป็นผู้ริเริ่มความดีทั้งปวง ดังนั้นบาปทุกประการจึงต่อต้านพระเจ้าด้วย และต้องได้รับการจัดขึ้นใหม่ให้ถูกต้องโดยทางการพบปะกับพระองค์  (1847) 224-239

ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาปของเราและจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง
1 ยอห์น 1:9