“ศีลเสบียง” (VIATICUM) หมายถึงอะไร      
ศีลเสบียงหมายถึงการรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตาย (1524-1525)

ไม่ค่อยบ่อยนักที่ศีลมหาสนิทมีความจำเป็นแก่ชีวิตเท่ากับช่วงในขณะที่บุคคลหนึ่งที่ถูกจัดไว้อยู่บนเส้นทางของการจบสิ้นชีวิตบนโลกนี้ของเขา ในอนาคตเขาอาจจะมีเพียงชีวิตที่มากที่สุดที่เขามีในการรวมกัน (เป็นหนึ่งเดียว)กับพระเจ้าเท่านั้น

ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดรเราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย
ยอห์น 6 : 54