แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลมหาสนิทคืออะไร
    ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์ คือ มอบพระองค์เองแก่เรา ดังนั้น เราต้องมอบถวายตัวเราเองแด่พระองค์ ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการรับศีลมหาสนิทด้วยเช่นกัน โดยวิธีนี้ เราจึงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกายของพระคริสตเจ้าพระศาสนจักร (1322, 1324, 1409, 1413)

    หลังจากศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้ว ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการที่สามของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตฃนในพระศาสนจักรคาทอลิก    ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางธรรมล้ำลึกของศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะการถวายบูชาของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนในประวัติศาสตร์ เป็นจริงขึ้นปัจจุบัน ในลักษณะที่เร้นลับและปราศจากโลหิต เมื่อพระสงฆ์กล่าวถ้อยคำการเสกศีล ดังนั้น พิธีบูชาขอบพระคุณจึงเป็นต้นธารและจุดสูงสุดในชีวิตคริสตชน (LG 11) ทุกสิ่งมีจุดมุ่งหมายที่ศีลมหาสนิท นอกเหนือากสิ่งนี้ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าที่คนเราควรบรรลุถึงอีกแล้ว เมื่อเรารับประทานปังที่บิออก ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับความรักของพระเยซูเจ้าผู้ประทานพระกายของพระองค์เพื่อเราบนไม้กางเขน เมื่อเราดื่มจากถ้วยกาลิกษ์ ตัวเราเองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผู้ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์ด้วยความรักเพื่อเรา เรามิได้คิดประดิษฐ์พิธีบูชานี้ขึ้นมา พระพระเยซูเจ้าเองทรงฉลองงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ประทานพระองค์เองแก่บรรดาศิษย์ นับแต่นั้นมา และแม้พระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ให้เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท  “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (1 คร 11 : 24)

ศีลมหาสนิท (Eucharist) (ภาษากรีก euchaistia การขอบคุณ) เมื่อเริ่มแรก ศีลมหาสนิทเป็นชื่อบทภาวนาขอบพระคุณก่อนการเสกปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ในพิธีกรรมของพระศาสนจักรสมัยแรก ต่อมาจึงมีการใช้คำนี้กับพิธีบูชาขอบพระคุณ
“จงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน” (ยก 4 : 8)
“พระเยซูเจ้าทรงแจกจ่ายพระกายและพระโลหิตของพระองค์ได้อย่างไรกัน เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงยอมรับในดวงพระทัยและทรงเปลี่ยนให้เป็นกิจการแห่งความรัก ซึ่งภายนอกเป็นเพียงการถูกตรึงกางเขนที่โหดร้ายรุนแรง แต่ภายในเป็นกิจการแห่งความรักที่ทรงยอมมอบพระองค์เอง” สมเด็จพระนสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 (21 สิงหาคม 2005)

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 3:7-12) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์ ผู้คนจากแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากแคว้นอิดูเมอา จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน และจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ ได้ยินสิ่งที่ทรงทำก็มาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาศิษย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่ง เพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก จนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 20 พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนจักร (CCC ข้อ 131-133) “การไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม) เนื้อหาสามย่อหน้านี้ในหนังสือคำสอนฯ เป็นแรงจูงใจยิ่งใหญ่ที่กระตุ้นเราให้รักและอ่านพระคัมภีร์ เป็นตอนที่กล่าวถึงพลังและอำนาจแห่งพระวาจาของพระเจ้าที่สามารถเป็นพละกำลังและหลักค้ำจุนแก่พระศาสนจักร พระวาจาเป็น “พละกำลังสำหรับความเชื่อของพวกเขา เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและเป็นธารบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณ” สำหรับบุตรของพระศาสนจักร บรรดานักเทววิทยาพึงตระหนักว่า...
วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 3:1-6) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมอีกครั้งหนึ่ง ที่นั่นมีชายมือลีบคนหนึ่ง ประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่า พระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ พระองค์ตรัสสั่งชายมือลีบว่า “ลุกขึ้น มายืนตรงกลางนี่ซิ” แล้วตรัสถามคนทั้งหลายว่า “ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือความชั่ว ควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไป”...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 19 พันธสัญญาเดิมเปี่ยมไปด้วยพระคริสตเจ้า (CCC ข้อ 120) “พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือพันธสัญญาเดิม 46 เล่ม และพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม” (CCC 120) พระศาสนจักรต่อต้านตลอดมาเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าพันธสัญญาเดิมไม่มีคุณค่าอีกต่อไปแล้ว แต่บัดนี้พระคริสตเจ้าได้ทรงทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ไปและได้ทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 2:23-28) วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลี บรรดาศิษย์ที่เดินทางอยู่ด้วยเด็ดรวงข้าว...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 18 เราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์อาศัยพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงดลใจให้เขียน (CCC ข้อ 109-119)...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 2:18-22) เวลานั้น บรรดาศิษย์ของยอห์นและชาวฟาริสีกำลังจำศีลอดอาหาร มีผู้ทูลถามพระเยซูเจ้าว่า...
“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith) วันที่ 17 ในพระคัมภีร์ พระบิดาตรัสด้วยความรักกับบรรดาบุตรของพระองค์ (CCC ข้อ...

ประชาสัมพันธ์

BIG PORJECT 2022 “จากคำสอน สู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า”
BIG PORJECT 2022 “จากคำสอน สู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า” โอกาสวันครูคำสอนไทย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอนำเสนอ 2 โครงการ เพื่อเชิญชวนพี่น้องคริสตชนอ่านหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ทั้งหมดในปีเดียว!!! 1. "365 วัน หยั่งลึกในความเชื่อ" โครงการที่จะช่วยให้ท่านอ่านคำสอนทั้งหมดได้ในเวลาเพียงปีเดียว!!!...

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม)...
เดือนตุลาคม
คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สายประคำในสมณสาส์น
พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์ ได้อธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการสวดสายประคํา และส่งเสริมการสวดสายประคํา พระสมณสาส์นว่าด้วยการนับถือพระนางมารีย์ (1974)...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

คริสต์มาส re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง คริสต์มาส กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ คริสต์มาส ประวัติและประเพณี วีดีทัศน์ เทศกาลพระคริสตสมภพ...
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า re
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1...
พระจิตเจ้าคือใคร resize
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระจิตเจ้า กิจกรรมที่ 1...
ซีนอด 2021
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ซีนอด 2021-2023 กิจกรรมที่...
ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 2
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ...
เรื่องอุปมา 1
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 1...
เดินรูป 14 ภาค
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้ เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่ง “รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์” (คส...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ที่เราประกาศในสูตรประกาศความเชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

manger
รางหญ้า คือรางที่ใส่อาหารสำหรับเลี้ยงสัตย์ในฟาร์ม เมื่อพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เบธเลเฮม โยเซฟและพระนางมารีย์ทรงวางพระองค์ไว้รางหญ้า
Magnificat
คำว่า มักญีฟีกัต เป็นบทสรรเสริญที่พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ทรงขับร้องเมื่อเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ ญาติของพระนาง คำว่า...
love
ความรักเป็นศัพท์อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า เรารักผู้อื่นเมื่อแสดงให้เห็นว่าเราต้องการให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุด การกระทำนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นของพระเจ้า
Lord's Supper
งานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นนามที่บรรดาคริสตชนใช้เรียกการเฉลิมฉลองแห่งศีลมหาสนิท
Lord's Day
เราเรียก วันอาทิตย์ ว่าเป็นวันของพระเจ้า...
Lord
องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระนามแห่งความเคารพ เมื่อเราขานพระนามพระเยซูเจ้าว่า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ปรีชาญาณ
สภษ. 22:3 คนเฉลียวฉลาดเห็นอันตรายและซ่อนตัว แต่คนขาดสติเดินต่อไป และรับอันตรายนั้น...
พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท....
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
มธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล ฮบ....
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง...

ประวัตินักบุญ

15237494010339
13 ธันวาคม ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี (St. Lucy, Virgin & Martyr, memorial) ตามตำนานที่เล่าขานกันมา นักบุญลูเซียเป็นเด็กสาวเกิดที่เมืองไซราคิวส์ (Syracuse) อยู่บนเกาะซิซิลี ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี วันหนึ่งเธอได้ไปที่สักการสถานของนักบุญอากาธา ที่ คาตาเนีย กับมารดาของเธอ ซึ่งต้องรับความทุกข์ทรมานจากโรคโลหิตไหลไม่หยุด...
St. Francis Xavier 3
วันที่ 3 ธันวาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ( St. Francis Xavier, Priest, memorial ) ความคิดที่ว่าในแผนการของพระเจ้าจะทรงทำให้ท่านได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดานักบุญมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตามแบบอย่างของนักบุญเปาโล อัครสาวก นั้นไม่เคยอยู่ในหัวขุนนางหนุ่มชาวบาสก์ (Basque) ผู้นี้เลย...
15162397632732
วันที่ 30 พฤศจิกายน ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก (St. Andrew Apostle, feast) นักบุญอันดรูว์ ซึ่งชื่อภาษากรีกของท่านมีความหมายว่า "กล้าหาญแบบผู้ชาย" เป็นบุตรของโยนาห์ เป็นน้องของนักบุญเปโตร และทั้งคู่มีอาชีพเป็นชาวประมงของเมืองคาเปอรนาอุม อยู่ชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี แรกเริ่มเขาเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์ เมื่อยอห์น บัปติสต์ชี้ไปที่พระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเมสสิยาห์...
15129776297901
24 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนๆมรณสักขีชาวเวียดนาม (SS. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, memorial) เวียดนาม (ในอดีตขณะนั้นแบ่งอาณาจักรเป็น 3 ส่วน) ได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนโดยผ่านทางชาวโปรตุเกส สำนักแพร่ธรรมแรกได้ถูกเปิดขึ้นที่เมืองดานัง...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับ น.โยเซฟ

St.Joseph 2021

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา

poster christianity 2022 re

วิชาจริยศึกษา

poster moral education 2022 re

พระวาจาแห่งคุณธรรม

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

  พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
21690
15141
61827
289626
395816
24515133
Your IP: 54.161.2.204
2022-01-19 23:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 305 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์