foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

น้ำ (Water)
น้ำที่ล้างและชำระให้สะอาดช่วยฟื้นจิตใจให้ความสดชื่น

 
infant-baptismน้ำเป็นสารที่จำเป็นต่อมนุษย์ทำให้มีชีวิตชีวา ตามความคิดเห็นของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับโลก ถือว่าน้ำเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่ง เพื่อรับใช้ชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าบันดาลให้ชีวิตอุดม ปล่อยดำเนินไปเองแม้จะพาทุกสิ่งไปสู่ความตายและมีความสับสนวุ่นวายเหมือนตอนแรกสร้างโลก (น้ำท่วม) ดังนั้นน้ำเป็นสัมพันธ์ที่มีความหมายกว้างขวาง เช่น เป็นชีวิตและความตาย การชำระและความตาย การชำระให้สะอาดและการทำให้ศักดิ์สิทธิ์

การชำระล้างและการปะพรมน้ำในจารีตพิธีของศาสนาเป็นการอวยพรตอนเริ่มมิสซาวันอาทิตย์ หรือการล้างมือในภาคถวายเป็นการกระทำแรกและสุดท้ายของการชำระให้สะอาด นั่นคือ กล่าวได้ว่าพวกเขาชำระล้างมลทินและความผิดบาปซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการฉลองพิธีกรรม  ในแง่บวก น้ำคือพื้นฐานของชีวิตและสัญลักษณ์ของการเกิดและการเกิดใหม่

จารีตพิธีกรรมเกิดผลเข้าเกี่ยวข้องกับการกระทำของพระเจ้า ศีลล้างด้วยน้ำของนักบุญยอห์นบัปติสท์ เป็นการเตรียมเพื่อรับศีลล้างบาปด้วยน้ำและพระจิต ซึ่งพระบุตรของพระเจ้าทรงตั้งไว้  เมื่อพระจิตกระทำการ น้ำ กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ดีที่สุด น้ำได้รับการเสก ช่วงที่พระเยซูทรงรับศีลล้างที่แม่น้ำจอร์แดนทรงกลายเป็น “น้ำทรงชีวิต” ที่เป็น “ของขวัญของพระเจ้า” นั่นคือ กล่าวได้ว่าพระจิตเอง ซึ่งเป็นหัวใจของชีวิตแห่งพระตรีเอกภาพ สามารถเป็น “ธารน้ำไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร” เท่านั้น (ยน.4.10-14) เมื่อบรรดาบุตรของพระเจ้าจุ่มลงในชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าโดยทางศีลล้างบาป พวกเขาก็ได้รับพระจิตเฉกเช่น “เครื่องประกัน” ซึ่งน้ำไหลรินขณะที่เขารอคอยการจุ่มในแม่น้ำทรงชีวิต ที่ไหลจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและของพระชุมพาน้อย

แม่น้ำแห่งน้ำทรงชีวิตเริ่มไหลในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน ในชั่วโมงที่พระเยซู “คืนจิตวิญญาณ” (ยน.19.30) และปล่อยให้พระโลหิตและน้ำไหลออกจากดวงพระทัยที่ถูกแทงด้วยหอกเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติการได้โดยอาศัยพลังแห่งพระจิต

น้ำเสกที่เต็มไปด้วยเกลือศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของการถนอมรักษาและเพิ่มกลิ่น รส เป็นธรรมประเพณีของพระศาสนจักรมีการพรมน้ำเสกระหว่างจารีตของการอวยพร มีการพรมน้ำเสกให้ศพของคริสตชน บนหีบศพและที่หลุมศพ ตรงทางเข้าของวัด จะมีอ่างน้ำเสก คือการเชื้อเชิญสัตบุรุษให้จิ้มน้ำเสกเพื่อทำสำคัญมหากางเขน สัตบุรุษสามารถนำน้ำเสกกลับบ้านได้ นี่เป็นการแสดงความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับธรรมล้ำลึกแห่งกางเขนซึ่งทำให้ เราเป็นอิสระจากปีศาจ