foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA81

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 55   การเปิดเผยนี้ไม่ได้ถูกบาปของบิดามารดาเดิมของเราทำให้ขาดตอนลงเลย เพราะ “เมื่อเขาตกในบาปแล้ว พระองค์ก็ทรงสัญญาจะกอบกู้มนุษยชาติและโปรดให้เขามีความหวังที่จะได้รับความรอดพ้น และทรงคอยเฝ้าดูแลมนุษย์อยู่เสมอมิได้ขาด เพื่อจะได้ประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ทุกคนที่พากเพียรประกอบกิจการดีแสวงหาความรอดพ้น” “และเมื่อมนุษย์ได้สูญเสียมิตรภาพกับพระองค์เพราะมิได้เชื่อฟังพระบัญชา พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิ้งให้อยู่ในอำนาจของความตาย […] แต่ประทานพันธสัญญาให้มนุษยชาติหลายครั้งหลายครา”

ข้อ 410 พระเจ้าไม่ทรงละทิ้งมนุษย์หลังจากที่เขาตกในบาปแล้ว ตรงกันข้าม พระเจ้าทรงเรียกเขา และทรงใช้วิธีการลึกลับแจ้งให้เขารู้ว่าจะมีชัยชนะเหนือความชั่วและได้รับการยกขึ้นมาจากการตกในบาปนี้ ข้อความนี้ในหนังสือปฐมกาลได้ชื่อว่า “ข่าวดีประการแรก” (Protoevangelium หรือ first gospel) เพราะเป็นการแจ้งข่าวครั้งแรกเรื่องพระเมสสิยาห์พระผู้กอบกู้ เรื่องการต่อสู้ระหว่าง “งู” กับ “หญิง” และชัยชนะในที่สุดของเชื้อสายคนหนึ่งของหญิงผู้นี้