foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA79

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 2846 คำขอข้อนี้เข้าไปถึงรากของคำขอก่อนหน้านี้ เพราะบาปของเราล้วนเป็นผลมาจากการยอมทำตามการประจญ เราวอนขอพระบิดาของเราให้ช่วยเราไม่ให้แพ้การประจญ (หรือตามตัวอักษร“อย่าทรงนำเราเข้าไปในการทดลอง”) ภาษากรีกคำนี้ใช้ถ้อยคำ คำเดียวแปลได้ยาก ถ้อยคำนี้มีความ

หมายว่า “อย่ายอม อย่าอนุญาตให้เข้าไป” “อย่าปล่อยให้เราพ่ายแพ้แก่การทดลอง” “ความชั่วไม่อาจผจญพระเจ้าได้ และพระองค์ไม่ทรงผจญผู้ใด” (ยก 1:13) แต่ตรงข้าม ทรงประสงค์ช่วยเราให้พ้นจากการผจญ เราวอนขอพระองค์อย่าทรงปล่อยเราให้เราเข้าไปในทางที่นำเราไปหาบาป ให้เราต้องเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ระหว่าง “เนื้อหนัง (หรือ “ธรรมดาฝ่ายต่ำ”) กับพระจิตเจ้า”อยู่ตลอดเวลา คำขอข้อนี้จึงวอนขอพระจิตเจ้าให้เรารู้จักแยกแยะและมีกำลังที่จะเอาชนะความชั่วให้ได้

ข้อ 2847 พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้เรารู้จักแยกแยะระหว่างการทดสอบที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าด้านจิตใจ และมุ่งหา “คุณธรรมที่แท้จริง” กับการผจญที่นำไปหาบาปและความตาย เรายังต้องแยกแยะระหว่าง “ถูกผจญ” และ “ยอมแพ้” แก่การผจญ ในที่สุด การรู้จักแยกแยะยังเปิดเผยให้เรารู้จักการมุสาของการประจญ ซึ่งดูภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง “ดี […] งดงามชวนมองและยังน่าปรารถนา” (ปฐก 3:6) แต่โดยแท้จริงแล้ว ผลของมันก็คือความตาย “พระเจ้าไม่ทรงบังคับให้เราต้องทำดีด้วยความจำเป็น แต่โดยอิสระ [...] การประจญนี้จึงมีประโยชน์ด้วย สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นไม่มีใครรู้นอกจากพระเจ้า และบางทีเราเองก็ไม่รู้ด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ย่อมปรากฏออกมาโดยการประจญ เพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองด้วยว่าเราเป็นอย่างไร แต่เมื่อเรารู้จักตัวเองแล้ว เราก็รู้ว่าเราอยากทำชั่วหรือเปล่า และเรายังอาจขอบพระคุณสำหรับความดีที่ปรากฏให้เรารู้โดยการประจญเหล่านี้ด้วย”

ข้อ 2848 “ไม่ให้แพ้การผจญ” (ตามตัวอักษรว่า “ไม่ถูกนำเข้าสู่การผจญ”) ยังหมายถึงการตัดสินใจ “ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย […] ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้” (มธ 6:21,24) “ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้า เราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วย” (กท 5:25) พระบิดาประทานพลังให้เราในการ “เห็นพ้อง” เช่นนี้กับพระจิตเจ้า “ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการผจญใดๆ ที่เกินกำลังมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกผจญเกินกำลังของท่าน แต่เมื่อถูกผจญ พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้” (1 คร 10:13)