foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA74

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 1862 บาปเบาเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดไม่ปฏิบัติกฎศีลธรรมในเรื่องเบาๆ หรือเมื่อไม่มีการเชื่อฟังกฎศีลธรรมในเรื่องหนัก แต่โดยไม่มีความรู้สำนึกหรือความจงใจเต็มที่