QA65

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 411 ธรรมประเพณีของคริสตชนเห็นว่าข้อความนี้เป็นการแจ้งข่าวถึง “อาดัมคนใหม่” ซึ่งเพราะความเชื่อฟัง “จนถึงกับยอมรับแม้ความตาย[…]บนไม้กางเขน” (ฟป 2:8) จะแก้ไขความไม่เชื่อฟังของอาดัมได้อย่างเหลือเฟือ ยิ่งกว่านั้น ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักรหลายท่านยังเห็นว่าหญิงที่กล่าวถึงใน “ข่าวดีแรก” นี้ก็คือพระแม่มารีย์พระมารดาของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็น “เอวาคนใหม่” พระนางทรงเป็นหญิงคนแรกที่ได้รับผลจากชัยชนะที่พระคริสตเจ้าทรงมีเหนือบาป พระเจ้าทรงสงวนพระนางไว้ให้พ้นจากมลทินใดๆ ของบาปกำเนิด และตลอดพระชนมชีพของพระนางในโลกนี้ อาศัยพระหรรษทานพิเศษของพระเจ้า พระนางไม่ได้ทรงทำบาปชนิดใดเลย

ข้อ 491 ตลอดเวลาหลายศตวรรษในอดีต พระศาสนจักรมั่นใจว่าพระนางมารีย์เป็นผู้ที่ “พระเจ้าโปรดปราน” (“เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน”) ให้รับการไถ่กู้ตั้งแต่ทรงปฏิสนธิข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมลของพระนาง ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ทรงประกาศเมื่อปี ค.ศ. 1854 สอนว่า“ตั้งแต่ทรงเริ่มปฏิสนธิ พระนางพรหมจารีมารีย์ทรงได้รับพระหรรษทานและอภิสิทธิพิเศษของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ โดยทรงคำนึงถึงบุญบารมีของพระคริสตเยซู พระผู้กอบกู้มนุษยชาติ ปกป้องไว้ให้พ้นจากมลทินทุกประการของบาปกำเนิด”