QA57

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 376 ทุกมิติของชีวิตมนุษย์ได้รับการรับรองเมื่อคำนึงถึงพระหรรษทานนี้ ถ้าหากว่ามนุษย์ยังคงสนิทสัมพันธ์อยู่กับพระเจ้า มนุษย์ก็คงไม่ต้องตาย หรือมีความทุกข์ ความกลมกลืนภายในของบุคคลมนุษย์ ความกลมกลืนระหว่างชายและหญิง ในที่สุด ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์คู่แรกกับสิ่งสร้างทั้งมวลก่อให้เกิดสภาพที่เราเรียกว่า  “ความชอบธรรมดั้งเดิม” (original justice)

ข้อ 377 “การปกครอง”โลกที่พระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์นั้น ก่อนอื่นหมดเป็นจริงขึ้นมาในตัวมนุษย์เองในฐานะ การปกครองตนเอง มนุษย์ยังไม่บอบชํ้าและมีระเบียบในความเป็นอยู่ทั้งหมดของตนเพราะมนุษย์ยังเป็นอิสระจากความใคร่ทั้งสามประการ ที่ครอบงำเขาให้มัวเมาในโลกีย์ โลภอยากได้ทุกสิ่ง และหยิ่งทะนงในตนเองไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเหตุผล