QA55

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 375 พระศาสนจักรอธิบายสัญลักษณ์ของข้อความในพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการโดยคำนึงถึงพันธสัญญาใหม่และธรรมประเพณี สอนว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมและเอวา บิดามารดาเดิมของเราใน “สภาพความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรม” ดั้งเดิม พระหรรษทานความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมนี้คือการมีส่วนร่วมชีวิตของพระเจ้า