2a6f44a0257f0417a9cecc754cd4d686หน้าที่
     ในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดีและเป็นความดีของตัวเราเอง ยิ่งกว่านั้นเป็นหน้าที่ซึ่งเราต้องทำ เราต้องเตรียมตัวเพื่อสามารถทำได้ เช่น แม่ต้องเลี้ยงลูก เพื่อจะเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องแม่ต้องรู้จักหลักสุขอนามัยบ้าง ในเมื่อแม่คนนั้นได้สำนึกตัวในหน้าที่ของเขาที่ต้องเลี้ยงลูก เขารู้ตัวว่าถ้าขาดอนามัยจะเลี้ยงลูกอย่างดีไม่ได้ ถ้าแม่คนนั้นไม่สนใจที่จะรู้ไม่พยายามตามความสามารถที่จะรู้จักวิธีวิธีเลี้ยงทารกก็ผิด อีกอย่างหนึ่งมนุษย์ทุกคนรู้ว่าความคิดและความเข้าใจเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะรู้จักรักและปรนนิบัติพระเจ้า ถ้าหากว่าไม่สนใจรู้เรื่องหรือทำลายความสามารถของตนที่จะคิดและเข้าใจ ด้วยสุราหรือยาเสพติดซึ่งทำลายสติปัญญาชั่วคราวหรือถาวร ผู้นั้นต้องยอมรับว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะคัดค้านกับเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ ดังนั้นมีหลักปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเรามีหน้าที่ซึ่งต้องทำสิ่งใด เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำหน้าที่นั้นได้ เมื่อบุคคลหนึ่งรู้ว่ากิจการอย่างหนึ่งชั่วเพราะคัดค้านกับเป้าหมายชีวิตของตนเองหรือของสังคม เขาต้องระวังไม่ทำอะไรที่เป็นเหตุให้เขาหลงทางนั้น เช่นรู้ว่าต้องไม่ฆ่าคน สมมุติว่าคนหนึ่งขับรถหรือทำหน้าที่อื่นซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ (เช่น เตรียมยารักษาโรค วางระเบิดในการขุดแร่หรือการเตรียมระเบิดหิน) แต่การที่ขาดสมาธิไม่สนใจทำ ขาดการศึกษาให้เข้าใจหรือขาดฝีมือในงานของตนเอง สิ่งเหล่านั้นก็ผิดเพราะเป็นเหตุให้บังเกิดอันตรายที่จะทำลายชีวิตมนุษย์ แม้แต่เมื่อทำโดยไม่มีเจตนาหรือไม่รู้ตัวในขณะที่กำลังทำลายชีวิตมนุษย์นั้นก็มีความผิด เพราะไม่ระวังพอสมควรหรือไม่เตรียมตัวให้เพียงพอ คนนั้นจะมีบาปถึงแม้ว่าไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ตาม คือการละเลยในหน้าที่

ดังนั้นมีหลักอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดชั่วไม่ต้องทำ ต้องระวังไม่อยู่ในโอกาสที่จะทำและต้องพยายามสร้างความสามารถที่จะสู้เพื่อไม่ทำ ศีลธรรมที่ดีตามที่ได้อธิบายแล้วก็คือ ทำตามน้ำพระทัยและน้ำพระทัยนั้นเป็นความดีแท้ของแต่ละคน คนที่ไม่ประพฤติตามน้ำพระทัยหรือคัดค้านน้ำพระทัย เท่ากับทำลายตนเองแล้วไม่สร้างความดีแท้แก่ตนเองเลย
     คุณอาจจะรู้สึกแปลกใจ ธรรมดาที่ทุกคนรักตัวเอง ดังนั้นตามปกติก็พยายามสร้างความดีเพื่อตนเอง ทำไมคนหนึ่งจึงทำผิด สร้างความทุกข์ทำลายตนเอง เรารู้กันทั่วไปว่ามีหลายคนเป็นเช่นนี้ เราเห็นว่ามีคนจำนวนมากที่ทำลายตนเองด้วยยาเสพติด เมาสุรา รับประทานมากเกินไปและอะไรต่าง ๆ เช่นนี้ (ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่ทำลายความสุขในชีวิตนี้เอง ที่ได้ยกตัวอย่างเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจว่ามีคนที่ทำลายตัวเองโดยรู้ตัวอยู่แล้ว) ทำไมจึงประพฤติเช่นนี้อีก ตอบได้ว่าเพราะไม่มีความรักแท้แก่ตัวเอง

ที่มา: หนังสือความสว่างที่แท้จริง ซึ่งนำไปสู่ความรอด เล่ม 3