แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

or44295 e1476278222272

ขอทรงโปรดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
    พระเยซูเจ้าทรงสวดภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ว่า “ข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดเฝ้ารักษาบรรดาผู้ที่ทรงมอบให้ข้าพเจ้าไว้ในพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระองค์และข้าพเจ้า” (ยน. 17:11) เปาโลสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักรว่า “มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคน ทรงกระทำการผ่านทุกคน และสถิตอยู่ในทุกคน” (อฟ. 4:5-6) “เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน” (1คร. 12:13) “มีปังก้อนเดียว แม้ว่าจะมีหลายคนเราก็เป็นกายเดียวกัน เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปังก้อนเดียวกัน” (1คร. 10:17) พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้บรรดาศิษย์ในโลกสร้างพระศาสนจักรหนึ่งเดียว โดยทางความเชื่อหนึ่งเดียว มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียว มีศีลมหาสนิทหนึ่งเดียว และรักซึ่งกันและกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าสามัคคีธรรมที่ควรเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรถูกทำลายลงเพราะบาปของชาวคริสต์ทั้งหลาย นับตั้งแต่ยุคแรกของพระศาสนจักรมาจนถึง ค.ศ. 1000 แต่ถึงแม้ว่ามีความแตกแยกเกิดขึ้นบ้างในหลายที่หลายแห่ง ชาวคริสต์ส่วนใหญ่ยังคงรักษาพระศาสนจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้

คำว่าพระศาสนจักรนั้นมาจากภาษากรีกว่า พระศาสนจักรคาทอลิก (หมายถึงความเป็นสากล) เพราะว่าตามความคิดของชาวยุโรปในยุคนั้นพระศาสนจักรได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกแล้ว แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 11 ปัญหาด้านการเมืองและวัฒนธรรมทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างพระศาสนจักรออร์ธอดอกซ์ ที่มีที่มาจากวัฒนธรรมกรีก ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กับพระศาสนจักรละตินที่สืบต่อมาจากวัฒนธรรมละตินทางยุโรปตะวันตก ชาวคริสต์ยังไม่สามารถแก้ไขความแตกแยกนั้นได้แม้จนปัจจุบันนี้ หลังจากเกิดความแตกแยกครั้งนั้น พระศาสนจักรถูกแบ่งออกเป็นสองขั้ว คือฝ่ายที่ยอมรับพระสันตะปาปาในฐานะผู้นำสูงสุด เรียกว่าพระศาสนจักรคาทอลิก และอีกฝ่ายที่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้ ซึ่งได้แก่พระศาสนจักรทางด้านตะวันออก เรียกว่าพระศาสนจักรออร์ธอดอกซ์
    นอกจากนั้น ในช่วงศตวรรษที่ 16 มีการปฏิรูปศาสนาโดยการนำของกลุ่มคริสเตียนโปรเตสแตนท์ ซึ่งมีสาเหตุจากความเสื่อมเสียของพระศาสนจักรในยุคกลาง พวกเขามีเจตนาดีในการปฏิรูปพระศาสนจักร แต่การกระทำบางอย่างของพวกเขาเกินเลยไป พวกเขาลบล้างสิ่งที่พระศาสนจักรคาทอลิกเชื่อว่าเป็นแก่นของศาสนาคริสต์มาก่อน อย่างเช่นหน้าที่ของพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่ในที่สุดก็เกิดความแตกแยกขึ้นภายในพระศาสนจักรโปรเตสแตนท์อีก ทำให้พระศาสนจักรโปรเตสแตนท์แบ่งแยกเป็นหลายกลุ่ม หลายคณะ และแยกออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกโดยเด็ดขาด ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องแสวงหาว่าใครควรรับผิดชอบในความแตกแยกครั้งนั้น เพราะต่างก็ผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น ที่สำคัญคือไม่ควรถือว่าการกระทำผิดของพระศาสนจักรต่างๆ ในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่พระศาสนจักรในปัจจุบันจะต้องรับผิดชอบ พระศาสนจักรในยุคปัจจุบันถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
    พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่า ผู้เชื่อพระเยซูในพระศาสนจักรออร์ธอดอกซ์ หรือพระศาสนจักรโปรเตสแตนท์ด้วยความจริงใจได้รับศีลล้างบาป อ่านพระคัมภีร์ด้วยใจหิวกระหาย ตลอดจนดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ ความหวัง ความรัก เหล่านี้ล้วนเป็นพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ไม่ใช่ศัตรูหรือคู่แข่งแต่อย่างใด แท้ที่จริง พระศาสนจักรคาทอลิกมั่นใจว่าพระศาสนจักรต่างก็มีข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านคำสอน องค์กรหรือพิธีกรรม แต่สภาพการณ์ของโลกปัจจุบันทำให้เราต้องยึดมั่นว่าการสามัคคีธรรมสำคัญกว่าความแตกแยกในทุกๆ ด้าน เราต้องรักษาบาดแผลของความแตกแยก โดยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้น ชาวคริสต์ส่วนมากโดยเฉพาะพระศาสนจักรคาทอลิกจึงสวดภาวนาและพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการทรงนำของพระจิตตามพระประสงค์ของพระคริสต์ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวคริสต์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน แน่นอนว่าการประนีประนอมทางการเมืองไม่สามารถทำให้เกิดความสามัคคีธรรมแท้จริงได้ การที่ทุกคนที่เรียกตัวเองว่า ชาวคริสต์แต่ละกลุ่มแต่ละนิกายพยายามรักและเข้าใจกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตามพระวาจาด้วยความเชื่อฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหล่านี้แหละคือบ่อเกิดของความสามัคคีธรรมของบรรดาชาวคริสต์เชื่อฟังข่าวประเสริฐและการทรงนำของพระจิต เราจะสามารถทำให้การสามัคคีธรรมเกิดขึ้นจริงได้ทีละเล็กทีละน้อย แล้วในที่สุดวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าแสงสว่างของความจริงและสายลมอุ่นของความรักได้ละลายกำแพงน้ำแข็งอันใหญ่ยิ่งที่แบ่งแยกพวกเรา กำแพงอันประกอบด้วยความอคติ ความไม่เข้าใจกัน ความโกรธ ความไม่ใส่ใจซึ่งกันและกัน ก็จะถูกทำลายลง ในที่สุดพระศาสนจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันและแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกก่อให้เป็นร่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนเสร็จสมบูรณ์ได้ในที่สุด บ่อเกิดของการสามัคคีธรรมและการมาตั้งอยู่ของแผ่นดินของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ของพระศาสนจักรคือการสักการะบูชา (พิธีกรรมต่างๆ) ด้วยการสักการะบูชานั้น ชาวคริสต์ได้สวดภาวนาร่วมกับพระเยซู โดยการทรงนำของพระจิตจนถึงวันที่พระอาณาจักรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และหัวใจของการสักการบูชานั้น ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงตั้งไว้นั่นเอง

ที่มา หนังสือชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้า โดยบาทหลวงเปโตร เนเมเซะงิ SJ.

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:44-46) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อนาแปลงนั้น “อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น มธ 13:44-52 เราสามารถรู้จักความจริงซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้โดยอาศัยพระจิตเท่านั้น สองเรื่องเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการค้นหาความจริงและความชื่นชมยินดีที่ได้ค้นพบความจริงนั้น บรรดาผู้ที่ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระคริสตเจ้าให้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ย่อมค้นพบความจริง...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 28 กรกฏาคม “พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่รอบรู้” (1 คร 12 : 7) พระเจ้าทรงมีพระทัยที่จะก่อตั้งสวนแห่งชัยชนะ บทไตร่ตรอง พระศาสนจักรได้รับการเรียกเพื่อที่จะเป็น “สวนแห่งชัยชนะ” สำหรับพระวาจาของพระเจ้า...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:36-43) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์” “ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 27 กรกฏาคม “บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่า” (มธ 13 : 10) สิ่งที่มองเห็นได้อาจจะมองเห็นได้ไม่เสมอไป บทไตร่ตรอง เราต้องใช้ความพยายามบ้างในการทำความเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอุปมาหลาย ๆ เรื่องของพระเยซูเจ้า...
วันจันทร์สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (ระลึกถึง น.โยอากิมและอันนา) พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:16-17) พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ส่วนท่านทั้งหลาย...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 26 กรกฏาคม “เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:1-15) หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือทีเบเรียส...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 25 กรกฏาคม “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด”...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ Five Loaves and Two Fishes (Thai Subtitles) กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า “ในจิตใจ” บรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารนั้นได้รับการดลใจจากองค์พระจิตเจ้าให้บรรจุพระวาจาและพระดำริที่พระเจ้าทรงปรารถนาลงในงานเขียนของพวกท่าน
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา เพื่อเตือนใจเราว่า คำภาวนาของเรานั้นจะลอยขึ้นสู่พระเจ้าดังเช่นควันที่ลอยสู่ท้องฟ้า
incarnation
การรับสภาพมนุษย์ การรับสภาพมนุษย์ คือความเชื่อว่าพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์...
Immaculate Conception, Feast of the
สมโภชการปฏิสนธินิรมล พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้าทรงเป็นผู้ปราศจากบาปตั้งแต่วินาทีแรกแห่งชีวิตของพระนาง...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนกรกฎาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11430
10067
31203
282352
363213
22337018
Your IP: 18.204.48.69
2021-07-27 23:03

สถานะการเยี่ยมชม

มี 224 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์