แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Jesus after being baptized

พระศาสนจักรสืบเนื่อง และพระคัมภีร์
    สิ่งหนึ่งที่รวบรวมผู้คนไว้ในพระศาสนจักรคือพันธกิจข่าวประเสริฐของพระเยซู ดังนั้น พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ดูแล รักษา และถ่ายทอดข่าวประเสริฐที่พระคริสต์ทรงฝากฝังไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง (1 ทิโมธี 6:20 ) ข่าวประเสริฐที่ดำรงอยู่ในพระศาสนจักรนี้เราได้รับสืบทอดมาจากอัครสาวก บ่อเกิดคือองค์พระเยซู ฐานรากคือคำสอนของอัครสาวกที่เป็นเหมือนสายน้ำในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลรินต่อเนื่องอยู่ในชีวิตของมวลมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน โดยพระจิตทรงเป็นผู้ประทานชีวิตแก่พระศาสนจักร และมีชีวิตของผู้เชื่อ การสวดภาวนา รวมทั้งคำสอนทั้งสิ้นของพระศาสนจักรเป็นองค์ประกอบ

    แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้หัวใจของข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วย พระเจ้าจึงทรงดลใจ และนำให้ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกบันทึกเรื่องราวของข่าวประเสริฐจนเสร็จสมบูรณ์เป็นหนังสือหลายเล่มรวมเรียกว่า “พระคัมภีร์ใหม่” ก่อนหน้านั้น ชนชาติอิสราเอลมี “พระคัมภีร์” อยู่แล้วหลายเล่ม ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเขียนขึ้นจากการดลใจของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลเคารพนับถือมากที่สุด และถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควรแก่ความไว้วางใจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
    พระเยซูเองทรงยอมรับพระคัมภีร์ของอิสราเอลในฐานะที่เป็นหนังสือซึ่งเขียนขึ้นโดยการทรงนำของพระจิต (มัทธิว 22:43, ลูกา 22:37) แต่พระองค์ตรัสว่า พระคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าพระองค์มีไว้เพื่อเตรียมหนทางสู่การเผยแสดงอันสมบูรณ์ของพระเจ้าต่อมนุษย์ พระคัมภีร์ก่อนหน้าพระองค์มีคำสอนที่เหมาะแก่ยุคหนึ่ง พระเยซูตรัสว่า พระบัญญัติบางประการในพระคัมภีร์ของอิสราเอล เขียนขึ้นเพราะใจดื้อดึงหยาบกระด้างของผู้คน (มัทธิว 19:8) หลังจากพันธสัญญาใหม่เกิดขึ้นโดยทางพระเยซู พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลที่ทำผ่านทางโมเสสก็กลายเป็นพันธสัญญาเดิม และพระคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวนั้นไว้ก็เรียกว่า พระคัมภีร์เดิม (2โครินทร์ 3:14) พระวาจาที่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ (ฮีบรู 1:1) และพระคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวของพระเยซูนี้เอง คือแก่นแท้และเป็นกุญแจที่จะไขเข้าสู่พระคัมภีร์ทั้งหมดที่มีอยู่ โดยการนำของพระจิต พระศาสนจักรตกลงให้รวบรวมหนังสือต่อไปนี้เป็นพระคัมภีร์ใหม่ ได้แก่ พระวรสารทั้ง 4 เล่ม กิจการอัครสาวก จดหมาย 21 ฉบับของอัครสาวก (ส่วนมากเป็นของเปาโล) และวิวรณ์ของยอห์น ส่วนพระคัมภีร์เดิมนั้นพระศาสนจักรรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้พระศาสนจักรจัดรวบรวมหนังสือเล่มไหนไว้เป็นพระคัมภีร์บ้างเช่นเดียวกัน เรื่องนี้เปรียบได้กับนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญที่ฟังเพลงบางเพลง แล้วบอกได้ทันทีว่าเพลงนั้นเป็นเพลงของใคร พระศาสนจักรมีโสตประสาทที่ไวต่อเสียงของพระจิต จึงสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงไหน ในหนังสือเล่มไหนเป็นเสียงตรัสของพระเจ้าบ้าง
    พระคัมภีร์เป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่ายิ่งของพระศาสนจักรของพระคริสต์ พระคัมภีร์ถ่ายทอดสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 2 พันปี เพราะมีการบันทึกด้วยมือและการพิมพ์ด้วยเครื่อง ปัจจุบันพระคัมภีร์ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ เกือบทุกภาษาในโลก หนังสือที่มีผู้คนอ่านกันมากที่สุดยังคงเป็นหนังสือพระคัมภีร์ ทั้งๆ ที่เป็นหนังสือเก่าแก่ถึง 2 พันปีแล้ว ทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์เราได้รับความประทับใหม่ๆเสมอ ทุกวันนี้พระคัมภีร์ยังคงเป็นหนังสือนำทางชีวิต และเป็นบ่อเกิดแห่งความยินดีของผู้คนนับไม่ถ้วน
    แน่นอนที่ว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือศาสนา ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ ถ้าจะมองในแง่วิทยาศาสตร์ คนที่เขียนพระคัมภีร์ เขียนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์จึงเป็นเพียงแค่ระดับพื้นฐานสำหรับคนในยุคปัจจุบัน เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้น เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคนในยุค 2 หรือ 3 พันปีก่อนเท่านั้นเอง แต่สำหรับเรื่องของพระเจ้า หรือเรื่องความรอดพ้นของมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น ในเรื่องนี้พระคัมภีร์มีคุณค่าสมควรแก่มนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัย จนถึงปัจจุบันพระเจ้ายังคงตรัสกับบรรดาลูกๆ ของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์อยู่ ผู้คนยังคงสามารถแสวงหาหนทางไปสู่ชีวิตนิรันดรและหนทางของความเชื่อ ความหวังใจและความรักได้จากพระคัมภีร์ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในยุคใดสมัยใด

ที่มา: หนังสือชีวิตและคำสอนของพระเยซู โดยบาทหลวงเปโตร เนเมเชะงิ S.J.

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันพุธ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:44-46) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนา คนที่พบก็ฝังซ่อนสมบัตินั้น และยินดีกลับไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อนาแปลงนั้น “อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกกับพ่อค้าที่แสวงหาไข่มุกเม็ดงาม เมื่อได้พบไข่มุกที่มีค่าสูง เขาจะไปขายทุกสิ่งที่มีมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้น มธ 13:44-52 เราสามารถรู้จักความจริงซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้โดยอาศัยพระจิตเท่านั้น สองเรื่องเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการค้นหาความจริงและความชื่นชมยินดีที่ได้ค้นพบความจริงนั้น บรรดาผู้ที่ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระคริสตเจ้าให้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ย่อมค้นพบความจริง...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 28 กรกฏาคม “พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่รอบรู้” (1 คร 12 : 7) พระเจ้าทรงมีพระทัยที่จะก่อตั้งสวนแห่งชัยชนะ บทไตร่ตรอง พระศาสนจักรได้รับการเรียกเพื่อที่จะเป็น “สวนแห่งชัยชนะ” สำหรับพระวาจาของพระเจ้า...
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:36-43) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์” “ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 27 กรกฏาคม “บรรดาศิษย์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพระองค์ตรัสแก่พวกเขาเป็นอุปมาเล่า” (มธ 13 : 10) สิ่งที่มองเห็นได้อาจจะมองเห็นได้ไม่เสมอไป บทไตร่ตรอง เราต้องใช้ความพยายามบ้างในการทำความเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องอุปมาหลาย ๆ เรื่องของพระเยซูเจ้า...
วันจันทร์สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (ระลึกถึง น.โยอากิมและอันนา) พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:16-17) พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ส่วนท่านทั้งหลาย...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 26 กรกฏาคม “เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:1-15) หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือทีเบเรียส...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 25 กรกฏาคม “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด”...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ Five Loaves and Two Fishes (Thai Subtitles) กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า “ในจิตใจ” บรรดาผู้นิพนธ์พระวรสารนั้นได้รับการดลใจจากองค์พระจิตเจ้าให้บรรจุพระวาจาและพระดำริที่พระเจ้าทรงปรารถนาลงในงานเขียนของพวกท่าน
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา เพื่อเตือนใจเราว่า คำภาวนาของเรานั้นจะลอยขึ้นสู่พระเจ้าดังเช่นควันที่ลอยสู่ท้องฟ้า
incarnation
การรับสภาพมนุษย์ การรับสภาพมนุษย์ คือความเชื่อว่าพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์...
Immaculate Conception, Feast of the
สมโภชการปฏิสนธินิรมล พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้าทรงเป็นผู้ปราศจากบาปตั้งแต่วินาทีแรกแห่งชีวิตของพระนาง...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนกรกฎาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11277
10067
31050
282199
363213
22336865
Your IP: 18.204.48.69
2021-07-27 22:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์