พระญาณเอื้ออาทร

มีบางคนที่คิดว่า เรามีชีวิตตามแต่พระจะลิขิตให้เป็นไป
ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่
พระเจ้าทรงมีแผนการที่เกิดจากความรักสำหรับมนุษย์ทุกคน
เราต่างล้วนมีส่วนอยู่ในแผนการของพระองค์
แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติความเป็นมนุษย์และการใช้เสรีภาพของเรา
“พระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา” (สดด 145:15)
พระเจ้าทรงรับใช้ทั้งคนดีและคนชั่ว
“พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5:45)
ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติด้วยการยอมรับสภาพที่ถูกชาวยิวและชาวโรมันปฏิเสธพระองค์ ทรงยอมรับกระทั่งความตายบนไม้กางเขน เราอาจเปรียบพระองค์ได้กับโยเซฟ ผู้ที่ถูกพวกพี่ๆขาย ถูกภรรยาของโบธิฟาร์ใส่ความให้ถูกจองจำ ต่อมาได้กลายเป็นผู้ช่วยชาวอียิปต์และพวกพี่ๆของตนให้รอดตาย

“พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายเป็นดีที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คือเพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้” (ปฐก 50:20)
พระเจ้าทรงใช้เส้นคดมาเขียนตรง ความรู้ของพระเจ้าไม่มีขอบเขต พระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน ชีวิตและการกระทำของเขา ทรงทราบว่า เขาเป็นมนุษย์ที่เสรีหรือไม่
พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระองค์
“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์” (รม 8:28)
“ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (รม 8:39)
เนื่องจากพระเจ้าทรงมีพระญาณสอดส่อง เราจึงควร
-  ไว้ใจในพระองค์ เช่นเดียวกับอับราฮัมผู้ตอบบุตรชายว่า “พระเจ้าจะทรงจัดหาให้”
เมื่ออิสอัคถามว่า “ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน” (ปฐก 22:7-8)

-  ไว้ใจพระองค์ในทำนองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทูลพระบิดาในสวนเกทเสมนีว่า
“ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”
(มธ 26:39)
“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้” (มธ 6:33)
     “พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์ พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์”
           (สดด 115:3)
     พระบิดาผู้ทรงความดีหาขอบเขตมิได้ ข้าพเจ้าวางใจในพระญาณสอดส่องของ
           พระองค์ ขอพระองค์ทรงแสดงความรักแก่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะได้รอด
       อะไรคือพระญาณสอดส่อง?
          พระญาณสอดส่องของพระเจ้า หมายถึง การที่พระเจ้ารู้จักมนุษย์ทุกคนมาแต่สมัย
          เริ่มแรก ทรงทำให้แผนการของพระองค์ที่เกิดจากความรักสำหรับพวกเขาเป็นจริง
          ขึ้นทุกๆวัน จนกระทั่งสัมฤทธิ์ผลในที่สุด
          เสรีภาพของมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระญาณสอดส่องหรือไม่?
          พระเจ้าผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างล่วงหน้าได้วางแผนการสำหรับเรา แผนการที่
          ยอมรับการกระทำทุกชนิดที่เสรีของเรา ฉะนั้นเสรีภาพของมนุษย์จึงสัมพันธ์กับ
          พระญาณสอดส่อง
          เหตุใดพระเจ้าทรงกระทำตามพระญาณสอดส่อง?
          เหตุว่าแผนการแห่งความรักของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระปรีชาญาณ
          ของพระองค์ไม่มีขอบเขต