พระศาสนจักรและศาสนาอื่นๆ
bellarmine    นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายในศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสาขาของศาสนาทั้งหลายในโลก  อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่า ยังมีประชากรอีกจำนวนมากที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ ประชากรหลายล้านคนนับถือศาสนาอื่น  ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงเป็นพี่น้องชายหญิงของเรา  ทุกวันนี้ทัศนคติของพระศาสนจักรคือการให้การยกย่องและการเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งต่อศาสนาอื่นและผู้ที่นับถือศาสนานั้น  ชาวคาทอลิกและคริสตชนทุกนิกาย สามารถและสมควรที่จะได้รับบางสิ่งที่ช่วยให้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นจากการให้ความเคารพและการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อที่สืบต่อกันมาของศาสนาอื่น

ศาสนาสำคัญของโลกมีอะไรบ้าง?
(CCC 839-842)
    ศาสนาสำคัญของโลกถูกแบ่งออกอย่างมีแบบฉบับเป็นศาสนาทางตะวันตกและศาสนาทางตะวันออก  ศาสนาทางตะวันตกประกอบด้วย ศาสนายิวและอีก 2 ศาสนาที่ได้พัฒนามาจากศาสนายิวได้แก่ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  ศาสนายิวได้ให้คำจำกัดความศาสนาของตนว่าเป็นศาสนาที่เกิดจากพันธสัญญา  โดยมีพระยาเวห์ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิดและให้การปกป้องดูแลประชาชนชาวยิวเพื่อให้พวกเขารักและนมัสการพระองค์เป็นการตอบแทน  พระยาเวห์เป็นพระเจ้าของพวกเขาและชาวอิสราเอลเป็นประชากรของพระองค์  ศาสนาคริสต์ประกาศว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  ผู้มีอาชีพเป็นช่างไม้ชาวยิวและอาจารย์คือพระเมสสิยาห์ ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทำให้พระสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับชาวอิสราเอลสำเร็จ  ศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวเหมือนกับศาสนายิวและศาสนาคริสต์  แม้ว่าศาสนาอิสลามจะยอมรับพระเยซูเจ้าในฐานะประกาศกคนหนึ่งและให้ความเคารพต่อพระนางมารีย์ผู้เป็นพระมารดาของพระองค์  แต่พวกเขาก็ยึดถือว่าพระมะหะหมัดเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระอัลเลาะห์(ซึ่งหมายถึงพระเจ้า)
    ศาสนาทางตะวันออกประกอบด้วย ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธซึ่งถือกำเนิดบนชมพูทวีป, ลัทธิเต๋าเกิดในประเทศจีน, และศาสนาชินโตเกิดในประเทศญี่ปุ่น  นอกจากศาสนาสำคัญเหล่านี้ เรายังสามารถเพิ่มศาสนาอื่นๆ เข้ามาได้อีกมากมาย อาทิเช่น ศาสนาต่างๆของชาวอเมริกันพื้นเมือง และของชนพื้นเมืองต่างๆ มากมายในทวีปออสเตรเลีย,  ทวีปแอฟริกา, และดินแดนแถบขั้วโลกเหนือ

นิกายสำคัญของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง?
(CCC 834-838)
    ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญของโลกที่ใหญ่ที่สุด เมื่อพิจารณาในเชิงปริมาณ จากการที่ประชากรโลกประมาณ 1 ใน 3 แสดงตนว่าเป็นคริสตชน  ในศาสนาคริสต์มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ โรมันคาทอลิก ออร์โธด็อกซ์ และโปรเตสแตนท์
    โรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยคริสตชนที่ยกย่องพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด
    ออร์โธด็อกซ์ คือบรรดาพระศาสนจักร(ที่รู้จักกันดีได้แก่ กรีกและรัสเชี่ยนออร์โธด็อกซ์) ซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้แยกตัวจากโรม นั่นคือไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปา  ในบรรดากลุ่มคริสตชนทั้งหมด ออร์โธด็อกซ์คล้ายกันกับโรมันคาทอลิกมากที่สุดทั้งทางด้านความเชื่อ, เทววิทยาและโครงสร้างของพระศาสนจักร
    การปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคริสตชนโปรเตสแตนท์มากมาย เริ่มต้นจากลูเธอรัน และในปัจจุบันยังมีเมโธดิสต์, แบ๊บติสต์, และเพรสไบทีเรียน  ที่กล่าวมานี้เป็นรายชื่อเพียงเล็กน้อย  นิกายต่างๆ เหล่านี้มีความเชื่อหลายอย่างเหมือนกันกับโรมันคาทอลิก ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ข้อความเชื่อในบทข้าพเจ้าเชื่อ ที่ได้จากการประชุมสภาสังคายนาที่เมืองนิเชอา ในปีค.ศ.325 (Nicene Creed)  แต่พวกเขาก็ยังมีข้อแตกต่างกันในจุดอื่นๆอีก ทั้งที่เกี่ยวกับข้อความเชื่อและวิธีการปฏิบัติ

เอกภาพของคริสตจักรคืออะไร?
(CCC 816; 820-822)
    เอกภาพของคริสตจักร หรือ Ecumenismมาจากคำภาษากรีกที่มีความหมายว่า สากล หรือ universalหมายถึงความพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางคริสตชนทั่วโลก นั่นคือของขวัญของพระคริสตเจ้าและการเรียกจากพระจิตเจ้า  สมณกฤษฎีกาเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์(Decree on Ecumunism) ซึ่งออกโดยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้มีคำสั่งและแนวทางที่จำเป็นให้กับพระศาสนจักรสำหรับการมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเทววิทยาและข้อคำสอน, ความเป็นมิตรและการภาวนาด้วยความใส่ใจ
    การทำงานเพื่อเอกภาพของคริสตจักรไม่ได้หมายความว่า พระศาสนจักรคาทอลิกปฏิเสธบทบาทที่มีลักษณะเฉพาะของพระศาสนจักรคาทอลิกในแผนการไถ่กู้ของพระเจ้า  คาทอลิกเชื่อว่าความสมบูรณ์แห่งความจริงและพระหรรษทานของพระคริสตเจ้าสามารถถูกพบได้ หรือพูดได้ว่ามีอยู่ใน พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก  อย่างไรก็ตามพระศาสนจักรก็สอนด้วยว่า พระจิตเจ้าทรงทำงานอยู่ในมนุษย์ผู้มีจิตใจดีทุกคนเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้า  คริสตศาสนานิกายอื่นๆมีส่วนในการสร้างพระอาณาจักรนี้ให้ใหญ่ขึ้นจนถึงขั้นที่พวกเขาได้สัมพันธ์กับพระศาสนจักรเที่ยงแท้หนึ่งเดียวของพระเยซูคริสตเจ้า

คริสตชนแต่ละคนสามารถมีบทบาทที่นำไปสู่เอกภาพของคริสตจักรได้อย่างไร?
(CCC 821)
    หน้าที่อันดับแรกของคริสตชนคาทอลิกในการทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันคือ ต้องดูให้แน่ใจว่าพระศาสนจักรคาทอลิกเองกำลังดำเนินชีวิตตามข่าวที่ได้จากพระวรสารด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์  นอกจากนี้ชาวคาทอลิกสามารถยอมรับสิ่งที่ดีแก่วิญญาณซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบให้แก่พี่น้องคริสเตียนชายหญิง และทรงให้ความเชื่อ ความหวัง และความรักของพวกเขาเป็นแรงกระตุ้นเรา อีกทั้งเรายังสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้
•    ภาวนา  เราสามารถภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของศาสนาคริสต์ โดยการขอพระจิตเจ้าให้นำทางความพยายามของเรา และภาวนาพร้อมกับพี่น้องคริสตชนชายหญิงของเราเพื่อสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาและโลกมนุษย์
•    ศึกษาเรียนรู้  เรามีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้ให้มีความลึกซึ้งในความเชื่อของเรายิ่งขึ้น  และให้เห็นคุณค่าความหมายในข้อคำสอนของพระศาสนจักร เพื่อเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจข้อคำสอนได้อย่างดี ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
•    พูดคุย  ในความเป็นส่วนตัว เราสามารถบอกเล่าความเชื่อแบบคาทอลิกของเรา และเข้าไปมีส่วนในการแลกเปลี่ยนความเชื่อแบบเปิดเผยกับผู้ที่มีความเชื่ออื่นตามแต่โอกาสจะอำนวย สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ชี้ชวนเราให้มีความรอบคอบในการพูดคุยโดยไม่ใช้ภาษาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
•    ให้ความร่วมมือ พระศาสนจักรเรียกเราไปทำงานร่วมกันกับพี่น้องคริสตชนชายหญิงต่างนิกายในโครงการต่างๆ ที่ทำเพื่อสังคม การนำพระวรสารลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันด้วยความพยายามในงานสงเคราะห์ของคริสตชนมีผลให้เกิดการนำคริสตชนมารวมกันได้อย่างมากมาย

ค้นหา

Kamson BKK Update!!

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6132
8908
28371
185589
242026
11551447
Your IP: 54.196.208.187
2019-03-20 14:52

สถานะการเยี่ยมชม

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851