foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซู: องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสิยาห์
พระเยซูทรงเปิดเผยว่า วิถีทางสู่พระบิดาของพระองค์คือการอุทิศชีวิตของบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยผู้อื่นและรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข   ชีวิต, ความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์นำความรอดพ้นชั่วนิรันดร์มาให้เรา
    พระเยซูถามบรรดาอัครสาวกว่าประชาชนคิดว่าพระองค์เป็นใคร  ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคของพระองค์คิดว่าพระเยซูเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ หรือยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง กลับคืนชีพ หรือแม้แต่ประกาศกเอลียาห์   เปโตรตอบด้วยความเชื่อว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” อันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตลอดไป(มก 8:29)   พระเยซูยังคงถามผู้ติดตามพระองค์ในทุกวันนี้ว่า “ท่านว่าเราเป็นใคร?”

พระเยซูมีอยู่จริงในอดีตหรือไม่? CCC 423
    ปัจจุบันประชาชนจำนวนน้อยสงสัยความมีอยู่ของพระเยซูชาวนาซาเร็ธในประวัติศาสตร์  นักเขียนชาวโรมันโบราณอย่างเช่น ทาซิตุส(Tacitus) กับพลินี(Pliny) ผู้น้อง และนักประวัติศาสตร์ชาวยิว โจเซฟุส ถือเอาว่าพระองค์มีชีวิตอยู่จริง  โดยการวิเคราะห์พระวรสารอย่างรอบคอบและทุกสิ่งที่พระวรสารทั้งสี่บันทึกไว้ดังเช่น พระวาจาของพระเยซู แสดงว่าพระองค์ต้องมีชีวิตอยู่จริง  คำสอนของพระเยซูเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง บุคคลหนึ่งซึ่งเราพึงจดจำว่าเป็นผู้สั่งสอนด้วยอำนาจและความเข้าใจลึกซึ้งกว่าใครทั้งหมด
    พระวรสารทั้งหมดถูกพรรณนาไว้ดีที่สุดราวกับบทสรุปทั้งหลายเกี่ยวกับความเชื่อ ที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้าเรื่องการช่วยให้รอดพ้น  โดยพื้นฐานบรรดาผู้นิพนธ์พระวรสาร(ผู้ประกาศพระวรสารทั้งสี่ท่าน) ไม่ได้สนใจที่จะบันทึกรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูบนโลก  แต่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องการงานดีๆที่พระองค์ทรงทำ, ถ้อยคำเกี่ยวกับการช่วยให้รอดพ้นที่พระองค์ทรงสอน และความหมายของการทนทรมาน, ความตาย, การกลับคืนชีพและความรุ่งโรจน์ของพระองค์

พระวรสารทั้งหลายถูกเขียนขึ้นเมื่อไหร่? CCC 126
    พระวรสารทั้งหลายถูกเขียนขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 35 ปี  มาระโกเขียนประมาณปีค.ศ. 65   ลูกาและมัทธิวเขียนระหว่างปีค.ศ. 75 ถึง 85   และยอห์นเขียนในช่วงสิบปีหลังของศตวรรษแรก(ค.ศ. 90-100)   ผู้ประกาศพระวรสารแต่ละคนปรับข้อเขียนของเขาให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆของผู้ฟังของเขาโดยเฉพาะ

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตช่วงแรกของพระเยซู? CCC 512-534; 561-564
    มัทธิวและลูกาเขียนว่าพระเยซูทรงกำเนิดจากพระนางมารีย์พรหมจารีในเบธเลเฮม  ลูกาบันทึกว่าพระเยซูทรงติดตามพระนางมารีย์พรหมจารีและโยเซฟไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อร่วมเทศกาลยิ่งใหญ่ทางศาสนาของชาวยิว   ลูกายังเขียนว่าพระเยซูซึ่งมีพระชนมายุสิบสองพรรษา ทรงทำให้หมู่ธรรมาจารย์ประหลาดใจด้วยสติปัญญาของพระองค์  มาระโกและยอห์นไม่ได้รวมรายละเอียดต่างๆจากชีวิตช่วงแรกของพระเยซูไว้

บริการสาธารณะของพระเยซูเริ่มขึ้นเมื่อใด? CCC 535-550
    พระเยซูเป็นที่รู้จักในสถานการณ์ต่างๆ เมื่อเป็นผู้ใหญ่อายุได้ 30 ปี  ในรัชสมัยของซีซาร์ทิเบริอุส ปีที่ 15 (ค.ศ. 27-28)  พระองค์ทรงเริ่มกระทำภารกิจบริการสาธารณะของพระองค์ หลังจากได้รับการล้างบาปในแม่น้ำจอร์แดนโดยยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

พระวรสารเปิดเผยคุณลักษณะของพระเยซูว่าอย่างไร? CCC 514-515
    พระองค์ทรงเป็นผู้รักษา  พระเยซูทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยให้ประชาชน  พระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อน, คนตาบอด, คนหูหนวก, คนที่เป็นโรคลมบ้าหมู, คนง่อย, คนที่ถูกปิศาจครอบงำ, และผู้คนที่มีความทุกข์ยากอื่นๆอีกมาก  การรักษาทั้งหลายของพระเยซูแสดงถึงความรักของพระเจ้าด้วยการกระทำที่เห็นได้ชัดในนามประชากรของพระเจ้า  การกระทำเหล่านั้นแสดงให้รู้ว่า ความรักมีพลังที่สามารถชนะความชั่วร้าย
    พระองค์ทรงเมตตากรุณา  คนยากจน, คนบาป, คนถูกทอดทิ้ง, แม่ม่ายและเด็กๆทั้งหมด พากันไปรับความรักและความเข้าใจของพระเยซู   พระองค์ประทานสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับพวกเขาแก่พวกเขานั่นคือ การสัมผัสเพื่อเยียวยารักษาที่มีการให้อภัยของพระเจ้า และข่าวดีว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขา
    พระองค์ทรงกล้าหาญ  พระเยซูทรงโต้แย้งกับบรรดาอาจารย์ที่สอนผิดในยุคของพระองค์  พระองค์ทรงเทศน์สอนพระประสงค์ของพระบิดาอย่างกล้าหาญ  ทั้งที่รู้ว่ามันจะนำพระองค์ไปสู่ความตาย
    พระองค์ทรงถ่อมตน  พระเยซูทรงยากจน, ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆ, และเติบโตในสถานที่(นาซาเร็ธ)ที่ไม่มีใครคิดอย่างแน่นอนว่าสำคัญ  มันเป็นสภาพที่ซึ่งถูกเยาะหยัน เป็นดั่งหนองน้ำแห่งหนึ่ง  แม้จากบรรดาศิษย์ของพระเยซูเอง
    พระเยซูทรงเสียสละตนเอง  ความรักของพระเยซู, ความห่วงใยของพระองค์ต่อประชาชนทั้งมวล, การทำอัศจรรย์ของพระองค์, ข่าวสารของพระองค์เกี่ยวกับการให้อภัยของพระเจ้า, การเทศน์สอนของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า -ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ทำให้พระองค์ต้องทรงลำบาก โดยผู้นำทางศาสนาและทางการเมืองในยุคของพระองค์เป็นผู้วางแผนให้พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์  พระเยซูทรงอุทิศชีวิตของพระองค์ด้วยความเต็มใจเพื่อให้ประชาชนทั้งหมดเป็นอิสระจากบาป