ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือใคร?

ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือใคร?
a248ec21eda612e25b234b6fd9c0b1bc•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือคริสตชนคนหนึ่งผู้เป็นสมาชิกของชุมชนความเชื่อหนึ่งที่บอกเล่าทัศนคติของพระเยซูเจ้าและตอบสนองต่อการประทับอยู่ของพระองค์ในท่ามกลางเรา   ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรักสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนี้ และใช้ความสามารถพิเศษของเขาหรือเธอรับผิดชอบสร้างสรรค์ชุมชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าพระบิดาของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงสร้างเรา พี่น้องชายและหญิง รวมถึงทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่  ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเรา นั่นคือพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงได้รับชัยชนะเหนือความตายเพื่อให้เรารอดพ้นจากบาป และทรงมอบชีวิตนิรันดรให้กับเรา
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า, พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา

•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระจิตเจ้า และการประทับอยู่อย่างทรงอานุภาพของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในโลก  ชาวคาทอลิกยอมรับและใช้พระพรมากมายที่พระจิตเจ้าประทานแก่เรา และมีเพียงพระจิตเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้คาทอลิกคนหนึ่งยอมรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาหรือเธอ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้า คือรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง,  รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง, ให้อภัยต่อศัตรู, เผื่อแผ่ความช่วยเหลือไปยังคนยากจน ผู้ที่ขาดความช่วยเหลือ และผู้ที่ถูกขับออกจากสังคม
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งทำงานเพื่อความสันติและความยุติธรรม  ดังนี้จึงเป็นการช่วยพระเจ้าแผ่ขยายพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ให้เป็นเหมือนในสวรรค์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรำลึกถึงพระธรรมล้ำลึกปัสกาโดยการดำเนินชีวิตอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ได้แก่ การสำนึกถึงความจำเป็นของการให้อภัยผ่านทางพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งชื่นชมในศีลมหาสนิท ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแสดงความรักของพระเจ้าที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และเป็นหนทางที่ได้เปรียบสำหรับการได้พบกับพระเยซูเจ้า องค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนในพิธีศีลมหาสนิททุกๆ วันอาทิตย์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งจะให้เวลาสำหรับพัฒนาชีวิตภาวนา เพราะการภาวนาจะนำไปสู่มิตรภาพที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเคารพนับถือและอ่านพระคัมภีร์ ซึ่งบรรจุพระวาจาของพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับบทบาทของผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องในพระศาสนจักร ตัวอย่างเช่น โดยการขอคำแนะนำสำหรับการตัดสินใจด้านศีลธรรมจากครูที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรับใช้ผู้อื่นโดยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงล้างเท้าให้กับบรรดาสาวกของพระองค์ และทรงสั่งเราให้ทำเช่นเดียวกัน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้า โดยการยอมรับพระเยซูเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์อย่างเปิดเผย  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยินดีที่จะเผชิญหน้ากับการเยาะเย้ยและความเจ็บปวดเพราะการทำตามความจริงจากพระวรสาร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามเอาอย่างพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาพระเจ้าและมารดาของพระศาสนจักร และให้ความเคารพต่อท่านนักบุญทั้งหลาย ในฐานะแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคริสตชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลปกป้องชีวิตมนุษย์อย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งสิ้นชีวิตตามธรรมชาติของร่างกาย  ในทางปฏิบัติคาทอลิกได้ปกป้องชีวิตมนุษย์ที่บริสุทธิ์โดยการต่อต้านการทำแท้ง, สงคราม, การฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์, ความยากจนที่น่าสังเวช, และการทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยวิธีอื่นๆ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า, พระศาสนจักรของพระองค์, และโลก ที่ซึ่งพวกคาทอลิกจะประกาศข่าวดีของพระผู้ไถ่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความกรุณา โดยใช้คำพูดและการกระทำ