มิสซังสยามในอดีต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

มิสซังสยามในอดีต
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

คุณพ่อสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์

มิสซังสยามในอดีต
 
         H.E. SMITH  ในหนังสือ “HISTORICAL AND CULTURAL DICTIONARY  OF  THAILAND”  กล่าวไว้ว่า  ชื่อ “สยาม”  (SIAM)  ถูกใช้ครั้งแรกโดย  SIR  JAMES  LANCASTER  ในปี  ค.ศ. 1952   อาจารย์รงค์  สยามนันท์  อาจารย์ประวัติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ยืนยันเช่นเดียวกัน  ความจริง ชื่อ  “สยาม”  ต้องถูกใช้มาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน จากการตรวจสอบเอกสารและการศึกษาประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในประเทศไทย เราจะพบว่า นักบุญฟรังซิสเซเวียร์  ได้เอ่ยถึงและใช้ชื่อ  “สยาม” ในจดหมายของท่านที่ส่งมาให้เพื่อนของท่านที่  MALACCA ถึง  4  ฉบับ  ในปี ค.ศ. 1552  นอกจากนี้  อาจารย์บุญยก  ตามไท  ได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจในวารสารศิลปวัฒนธรรม  ปีที่  5  ฉบับที่  9  ไว้ดังนี้

....อ่านเพิ่มเติม....