พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย
ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ พระเยซูทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามซึ่งเป็นวันอาทิตย์ปัสกา
ในเช้าวันปัสกา พวกผู้หญิงใจศรัทธา เปโตรและสานุศิษย์คนที่พระเยซูทรงรักได้เห็นอุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า (เทียบ ยน 20:1-10)
ถึงจะมีทหารยามเฝ้าอยู่ และได้มีการปิดผนึกทางเข้าอุโมงค์เมื่อวันก่อน
บัดนี้หินได้ถูกกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ ผ้าป่านถูกวางอยู่ แต่ไม่มีพระศพข้างใน
ตลอดเวลา 40 วันหลังจากนั้น พระเยซูทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกและพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆว่าทรงพระชนม์อยู่ (กจ 1:3) ทรงปรากฏพระวรกายโดยมิต้องอาศัยทางเข้า จะเป็นประตูหรือหน้าต่างก็ดี สามารถรับประทานอาหาร ตรัสสนทนา หรือสัมผัสแตะต้องหรือให้ผู้อื่นจับสัมผัสพระองค์ ทรงปรากฏองค์ในที่ต่างๆในเวลาเดียวกัน

บนหนทางสู่เอมมาอูส ทรงสำแดงให้สานุศิษย์สองคนเห็น ทรงอธิบายสิ่งต่างๆจนกระทั่งพวกเขาเข้าใจ จากนั้นก็ทรงปรากฏองค์ในงานเลี้ยงศีลมหาสนิท
(เทียบ ลก 24:13-35) หลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว (1 คร 15:6) พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาตามที่ได้ทรงสัญญา นี่เป็นหมายสำคัญว่า
ถึงความตายจะได้เหยียบย่างมาบนโลก บัดนี้ มนุษย์ทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์กลับคืนมาอีกครั้งในวาระสุดท้ายของโลก เพราะมนุษย์อีกผู้หนึ่งได้นบนอบพระเจ้า
พระเยซูตรัสกับเรา ดังที่ได้ดำรัสกับสานุศิษย์ว่า
“อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33)
สิริมงคลจงมีแด่พระเยซูเจ้า ผู้กลับเป็นขึ้นมาเป็นบุคคลแรกจากบรรดาผู้ตาย
ที่เรากล่าวว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากบรรดาผู้ตายนั้นหมายความว่าอะไร?
หมายความว่า หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้ว พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาใหม่ ทรงมีชีวิตใหม่ที่คงอยู่ตลอดนิรันดร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงแสดงองค์ว่าทรงพระชนม์อยู่อีกครั้งเมื่อไร?
ดังที่ได้ทรงสัญญาไว้ พระองค์ทรงแสดงองค์ว่าทรงพระชนม์ใหม่ในวันอาทิตย์ปัสกา
หลังจากที่ได้กลับเป็นขึ้นมา พระเยซูทรงสำแดงองค์กับผู้ใด?
พระองค์ทรงสำแดงองค์ให้ผู้หญิงใจศรัทธา สาวกและสานุศิษย์ที่เอมมาอูส รวมทั้งสานุศิษย์อีก 500 คนเห็นในเวลาเดียวกัน
เป็นเวลานานเท่าไรที่พระเยซูทรงแสดงพระองค์ให้เห็นว่ามีพระชนม์ใหม่?
หลังจากที่ได้กลับเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ทรงแสดงพระองค์ให้เห็นว่ามีพระชนม์ใหม่เป็นเวลา 40 วัน
พระองค์ตรัสให้กำลังใจแก่เราอย่างไร?
พระองค์ตรัสแก่เราว่า “จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”
พระองค์ได้ทรงชนะโลกได้อย่างไร?
พระองค์ได้ทรงเอาชนะโลกด้วยการนบนอบพระบิดาผู้ทรงปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข