foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

แดนคนตาย หมายถึง ที่อยู่ชั่วคราวของคนตาย ซึ่งไม่ใช่สถานที่เดียวกับนรกอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ถูกลงโทษชั่วนิรันดร์
“การเสด็จเข้าไปในแดนคนตาย” เป็นการแสดงว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์จริงๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากบาป
ที่เกิดเช่นนั้นกับพระองค์ เพราะได้ทรงน้อมรับบาปทั้งมวลของมนุษย์
ความตายของพระองค์ชี้ให้เห็นชัดว่า :
    พระองค์ทรงเอาชนะความตาย
    ทรงเสด็จไปประกาศความรอดพ้นแก่วิญญาณที่ถูกจองจำอยู่ (เทียบ 1 ปต 3:19)
    ทรงไขแสดงให้ผู้ตายทราบว่าพระองค์ได้ไถ่กู้พวกเขาแล้ว
            และทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเขา

ท้ายสุด ความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์เป็นไปเพื่อให้พระองค์สถิตอยู่ทั่วในทุกสิ่งสารพัดในจักรวาล
ที่พระองค์เสด็จสู่คุกแห่งความตาย ก็เพื่อสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของผู้ตายด้วย
“พระเจ้ามิได้ทรงถูกทอดทิ้งพระองค์ไว้ในแดนผู้ตาย และร่างกายของพระองค์จะไม่เน่าเปื่อย” (กจ 2:31)
     โปรดทรงพระเมตตาแก่วิญญาณของพี่น้องที่ได้สิ้นชีวิตแล้ว พระเจ้าข้า

การที่พระเยซูเสด็จเข้าไปในแดนคนตายมีความหมายว่าอะไร?
มีความหมายว่า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์จริงๆ พระองค์ทรงปรากฏองค์ว่าทรงพระชนม์อยู่แก่ผู้ที่ได้สิ้นชีวิตไปก่อนพระองค์ ทรงเอาชนะความตายของพวกเขา และทรงมอบชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขา เพื่อเขาสามารถจะอยู่กับพระองค์