foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เราจะพบพระเป็นเจ้าที่เราปรารถนาได้อย่างไร?
พระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองในสามทาง คือ
(1) สิ่งสร้าง: นักบุญเปาโล บอกว่าเราสามารถรู้จักพระผู้สร้างได้โดยอาศัยสิ่งที่ทรงสร้าง นักบุญออกัสติน กล่าวถึงความจริงข้อนี้อย่างน่าทึ่งยิ่งกว่าว่า “จงถามความงามของแผ่นดิน ถามความงามของท้องทะเล...ถามความงามของท้องฟ้า…ทั้งหมดจะตอบว่า ‘ดูสิ เรานี้งดงาม’ ความงามของสิ่งเหล่านี้เป็นการประกาศยืนยันอย่างหนึ่ง  ความงามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง ใครเป็นผู้ทำความงามเหล่านี้ได้เล่า หากมิใช่องค์แห่งความงาม ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่การเปลี่ยนแปลง?” (sermon 241,2)

(2) ตัวบุคคลมนุษย์: ถ้าเราคิดว่าเราเหมือนกับอะไร  นั่นคือเราพบว่าเราต้องการที่จะรู้ความจริงและสัมผัสความงามที่สมบูรณ์  เราถูกดึงดูดเข้าสู่คุณความดีทางศีลธรรม  เราชื่นชมในอิสรภาพของเราและดิ้นรนที่จะรักษามันไว้  เราตระหนักถึงเสียงของมโนธรรม และพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามนั้น  เรามิได้กระหายหาอะไรอื่นนอกจากความสุขอันสมบูรณ์และไร้ขอบเขต ประสบการณ์ต่างๆ นี้ ช่วยให้เราตระหนักถึงวิญญาณและธรรมชาติฝ่ายจิตของเรา  ยิ่งเราตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองมากเท่าใด เราก็ยิ่งถูกดึงเข้าสู่ความจริงของพระเป็นเจ้ามากเท่านั้น
(3) การเปิดเผย (ความจริง)โดยตรง: โลกและตัวบุคคลมนุษย์นั้นเป็นดั่งต้นตอที่นำไปสู่การรู้จักพระเป็นเจ้าที่สำคัญเพียงใด  ความหมายที่คลุมเครือของเครื่องหมายต่าง ๆอันเกิดจากบาปของมนุษย์นั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการเปิดเผยโดยตรงอย่างชัดเจนและมั่นใจจากพระเป็นเจ้าเกี่ยวกับความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา  เกี่ยวกับแผนการช่วยเราให้รอดพ้น และเกี่ยวกับชีวิตภายในของพระองค์   ในพระคัมภีร์ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์นี้เอง เราได้มีแนวทางที่เชื่อถือได้และแน่นอนอันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งเป็นพิเศษของพระเป็นเจ้าโดยอาศัยความเข้าใจภายใต้ความเชื่อของพระศาสนจักร  เรื่องราวส่วนใหญ่ที่เรากำลังจะศึกษาจากหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกก็มีที่มาจากพระคัมภีร์ เหมือนกับบทภาวนาในพิธีกรรม  ซึ่งถูกถ่ายทอดมายังเราโดยพระศาสนจักร  การสืบทอดคริสตธรรมของอัครสาวก (the Apostolic Tradition) และผู้มีอำนาจสั่งสอน (ในพระศาสนจักร) (Magisterium)

ที่มา : หนังสือคำสอนครอบครัว บทที่ 1