เถาองุ่น

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เถาองุ่น
พระเยซูตรัสว่า ความรักเชื่อมมนุษย์ไว้กับพระเจ้าเยี่ยงเถาองุ่น  และความสัมพันธ์นี้สร้างความสุขใจให้แก่มนุษย์และพระเจ้า (เทียบ ยน 15:1-10)
พระเยซูและพระศาสนจักรของพระองค์เปรียบได้กับต้นองุ่นที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ (ด้วยการส่งพระบุตรมาบังเกิดในโลก)
เราเปรียบได้กับแขนงของเถาองุ่น  ความเชื่อช่วยให้เราสนิทอยู่กับพระองค์  เรามีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยพระองค์
-  ชีวิตของพระเยซู คือชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา เปรียบได้กับอาหารที่ต้นองุ่นใช้แจกจ่ายเลี้ยงแขนงของมัน
-  พระบิดาทรงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของเรา เปรียบได้กับเจ้าขององุ่นที่ตัดริดกิ่งก้านสาขาที่เปล่าประโยชน์

ความรักก่อให้เกิดผลกรรมที่ดี ซึ่งนำความเบิกบานมาให้มนุษย์และพระเจ้า
“เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน” (ยน 15:5)
พระเยซูเจ้าข้า  โปรดปกป้องข้าพเจ้าไว้ในความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร
อุปมาเรื่องเถาองุ่นมีความหมายว่าอะไร?
มีความหมายว่า เราสนิทอยู่ในพระเจ้า  เราเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ และพระบิดาทรงปกปักรักษาเรา