ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าตรัสว่า “จงรักพระเจ้า...”
พระเยซูเจ้าตรัสย้ำกับเราว่า “จงรักพระเจ้า”
นี่เป็นบัญญัติเบื้องต้น และสำหรับพระเยซู บัญญัติข้อที่สองที่สัมพันธ์กับข้อหนึ่ง คือ
“จงรักเพื่อนมนุษย์เสมอตนเอง” ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังทรงเจาะจงอีกด้วยว่า
“ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15:12)
-    เยี่ยงพระเยซู  เราต้องรักเด็กๆ และคนจนที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้
-    เยี่ยงพระเยซู  เราต้องรักคนป่วยและคนที่ไม่มีความสุข
-    เยี่ยงพระเยซู  เราต้องรักแม้กระทั่งศัตรูของเรา
-    เยี่ยงพระเยซู  เราต้องรับใช้ผู้อื่น
-    เยี่ยงพระเยซู  เราต้องให้อภัย เจ็ดสิบทวีอีกเจ็ดครั้ง

พร้อมกับพระเยซูบนไม้กางเขน  เราต้องกล่าวว่า “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยผิดแก่เขาเถิด  เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร”
โปรดยกหนี้ของเรา  เหมือนเรายกแก่เขา


เราต้องรักเพื่อนมนุษย์อย่างไร?
เราต้องรักเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา
เหตุใดเราจึงต้องรักกระทั่งศัตรูของเรา?
เราต้องรักกระทั่งศัตรูของเรา  เพราะเขาล้วนเป็นบุตรของพระเจ้า
เราจะต้องยกโทษให้ผู้อื่นสักกี่ครั้ง?
พระเยซูตรัสว่า เราจะต้องยกโทษให้ผู้อื่นเจ็ดสิบทวีอีกเจ็ดครั้ง หมายความว่าไม่มีขีดจำกัด