ข่าวดี – มหาบุญลาภที่ช่วยเราให้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า

ข่าวดี – มหาบุญลาภที่ช่วยเราให้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า (มธ 5:2-12 , ลก 6:20-23)
พระเยซูเจ้าตรัสกับเราถึงเรื่องความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
มันช่างตรงข้ามกับความสุขของมนุษย์ประเภทที่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเสียนี่กระไร

  • ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
  • ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
  • ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
  • ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
  • ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
  • ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
  • ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
  • ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา  (มธ 5:3-10)

ความสุขที่พระองค์ทรงสัญญากับเรานี้ เป็นความสุขขององค์พระเยซูเจ้าเอง
และพระองค์ยังตรัสกับเราอีกด้วยว่า

ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน  เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน (เทียบ มธ 11:28-30)
ข้าแต่พระเจ้า  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพเจ้าไปหาความสุขแท้

ความสุขแท้คืออะไร?
ความสุขแท้คือความบรมสุขของพระเจ้าที่ประทานพระองค์อย่างครบบริบูรณ์
หนทางดีที่ไปหาความสุขคืออะไร?
หนทางดีที่ไปหาความสุขคือการยึดพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่าง