ข่าวดี – พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข่าวดี – พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว
สมดังคำของประกาศกทั้งหลาย  พระเยซู ลูกหลานของดาวิด ถือกำเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา  และถูกต้องตามคำทำนายของพวกเขา :
                พระเยซูทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น 
                พระเยซูทรงทำให้คนหูหนวกได้ยิน
                พระเยซูทรงทำให้คนใบ้พูดได้
                พระเยซูทรงทำให้คนง่อยเดินได้
                พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน
                พระเยซูทรงทำให้คนตายกลับเป็นขึ้นมา
                พระเยซูทรงประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
                พระเยซูทรงไถ่บาปมนุษยชาติ

พระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้ที่ยอมรับความทุกข์ทรมาน  กระทั่งความตายเพื่อคนบาปทั้งมวล (มธ 20:17-19)
และเหนือสิ่งอื่นใด  พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ (มธ 20:19)

บรรดาศิษย์ของยอห์นถามพระองค์ว่า “ท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก”  พระเยซูตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยิน คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี ผู้ที่ไม่เคลือบแคลงใจในเรา ย่อมเป็นสุข” (ลก 7:18-23)

ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าทรงดำรงอยู่  และผู้นั้นแหละคือพระองค์  พระเยซูเจ้าสุดที่รักของข้าพเจ้า

เหตุใดผู้คนจึงกล่าวว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้?
ผู้คนพูดเช่นนี้เพราะ    

  • พระองค์ถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีตามพระสัญญา                                      
  • พระองค์ทำอัศจรรย์ตามที่ประกาศกได้ทำนายไว้
  • พระองค์คือผู้รับใช้ที่รับทรมาน  กระทั่งความตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ
  • พระองค์กลับเป็นขึ้นมาใหม่หลังจากที่สิ้นพระชนม์แล้วสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้