foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข่าวดี – พระเยซูเจ้าคือพระเจ้า
ในบทแรกของพระวรสาร  นักบุญลูกาได้บันทึกให้เราทราบว่า  พระเยซูทรงถือกำเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา  ทั้งนี้โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระจิต  เพราะฉะนั้นพระองค์ก็คือพระเป็นเจ้า
หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูตรัสย้ำว่า พระองค์คือพระเป็นเจ้า
พระองค์ดำรัสกับชาวยิวว่า “ก่อนอับราฮัมจะเกิด เราเป็น” (ยน 8:58)
“เราเป็น” คือพระนามที่ชาวยิวใช้เรียกขานพระเจ้าของพวกเขา  ฉะนั้นพวกเขาจึงเข้าใจได้ทันทีว่า พระเยซูเจ้าตรัสรับพระองค์คือพระเจ้า
พวกเขาจึงขว้างปาพระองค์ด้วยก้อนหิน  ด้วยประสงค์จะฆ่าพระองค์เสีย  เนื่องจากพระองค์ได้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า
การกระทำพระองค์ยิ่งใหญ่เสมอการกระทำของพระเจ้า

พระองค์ทรงเป็นนายเหนือธรรมชาติ :  ทรงเดินบนผิวน้ำ  (มธ 14:26)
                                            ทรงควบคุมพายุ  (มธ 8:23-27)
ทรงสร้างอาหารและเครื่องดื่ม            :  ที่หมู่บ้านคานา พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นรสเลิศ (ยน 2:1-11)
                                                ในทะเลทราย  ทรงทวีขนมปัง  (มธ 14:13-21)
พระองค์ทรงเป็นผู้กุมชีวิตและความตายของมนุษย์ 
                  :  ทรงโปรดให้ลูกชายของหญิงหม้ายเมืองนาอินฟื้นคืนชีพ  (ลก 7:11-17)
                     ทรงโปรดให้ลูกสาวของไยรัสกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่  (ลก 8:40-56)
เหนือสิ่งอื่นใด  พระเยซูเจ้าเองทรงกลับเป็นขึ้นมาหลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วถึงสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้
  “ตั้งแต่บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทับ ณ เบื้องขวาพระอานุภาพของพระเจ้า” (ลก 22:69)
    ข้าแต่พระเยซูเจ้า  พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า (เทียบ ยน 20:28)

เราทราบได้อย่างไรว่า  พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า?
เราทราบว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเพราะ
1.    พระองค์เสด็จมาบังเกิดโดยเดชะพระจิต
2.    พระองค์ตรัสย้ำว่า  พระองค์คือพระเจ้า
3.    การกระทำของพระองค์ยิ่งใหญ่เสมอการกระทำของพระเจ้า
4.    พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย