ประชากรของพระเจ้า เป็นประชากรที่เฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประชากรของพระเจ้า  เป็นประชากรที่เฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญา

การรักษาพระบัญญัติแห่งพันธสัญญาและสวดภาวนาถึงพระเจ้า ทำให้ประชากรของพระเจ้าใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น  และเปี่ยมด้วยสติปัญญา  พระองค์ทรงดลใจให้เขาซึ้งในความจริงอันเป็นความหวังของเขา  ปัญญาจารย์ทราบดีว่า  ชีวิตและความสุขจะเหี่ยวแห้งเยี่ยงดอกไม้ในท้องทุ่ง  “บรรดามนุษย์และสัตว์เป็นเหมือนต้นหญ้า  และความงามทั้งสิ้นของมันก็เหมือนดอกไม้แห่งทุ่งนา  หญ้านั้นเหี่ยวแห้ง ดอกไม้นั้นก็ร่วงโรยไปเมื่อพระปัสสาสะของพระเจ้าเป่ามาถูกมัน” (เทียบ อสย 40:6-7)

พวกเขาทราบด้วยว่าความตายมิใช่การกระทำของพระเจ้า  เพราะพระเจ้าไม่ทรงสร้างความตาย  และไม่ทรงพอพระทัยให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศ  แต่เป็นเพราะความอิจฉาของปีศาจ  ความตายจึงเข้ามาในโลก  และปัญญาจารย์ยังทราบอีกว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสายตาของ
พระเจ้า  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นอมตะ  พระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์เอง  ยิ่งกว่านั้นพวกเขาทราบว่า  เขาจะกลับเป็นขึ้นมา และจะเห็นพระผู้ไถ่
“ข้าทราบว่า  พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่  และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก  และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้  แล้วในเนื้อหนังของข้า 
ข้าจะเห็นพระเจ้า  ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง  และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็น  ไม่ใช่คนอื่น”
(เทียบ โยบ 19:25-27)
   “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้
          จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย” (มธ 11:25)
     ขอพระเจ้าโปรดประทานพระปรีชาญาณแก่ข้าพเจ้าด้วย  พระเจ้าข้า

 

ในสายตาของปัญญาจารย์  ชีวิตและความสุขในโลกจะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่?
หามิได้  ปัญญาจารย์ทราบดีว่า  ชีวิตและความสุขจะผ่านพ้นไป
ในสายตาของปัญญาจารย์  ความตายเป็นการกระทำของพระเจ้าหรือ?
หามิได้  ความตายเป็นการกระทำของปีศาจ
ในความคิดของปัญญาจารย์  ความตายเป็นจุดจบของทุกสิ่งหรือ?
หามิได้  ปัญญาจารย์ทราบดีว่ามนุษย์จะกลับเป็นขึ้นมา และจะได้เห็นพระเจ้า