นิทานนั้นงดงาม แต่ความจริงกลับงดงามยิ่งกว่า

นิทานนั้นงดงาม แต่ความจริงกลับงดงามยิ่งกว่า
(ปฐก 1-11)

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ  ประชากรของพระเจ้าได้เฝ้าครุ่นคิดถึงปัญหาต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ พวกเขาแสวงหาคำตอบ และด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า พวกเขาก็ได้พบคำตอบ  ชนชาติใกล้เคียงเล่านิทานเพื่ออธิบายปมปัญหาต่างๆ นิทานเหล่านั้นมักจะมีความสยดสยองน่ากลัว เพื่อใช้อธิบายถึงบาปของมนุษย์ซึ่งเกิดจากจิตใจที่โหดร้าย หรือเกิดจากความเขลาของเทพต่างๆ ตามจินตนาการของมนุษย์ ภายใต้การดลใจของพระเจ้า ประชากรของพระองค์เล่านิทานได้งดงามยิ่งกว่า  เป็นนิทานเปรียบเทียบความจริงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเผยแสดงแก่พวกเขา

  • ความจริงที่ตอบคำถามของมนุษยชาติ ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์มิอาจจะค้นคิดขึ้นมาได้ เราจะพบความจริงเหล่านี้ได้ในบทแรกๆ ของพระคัมภีร์ (ปฐก 1-11)

 

ข้อความจากพระคัมภีร์
“พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า” (สดด 27:1)

บทภาวนา : ขอพระเจ้าโปรดทรงเป็นแสงสว่างแก่ข้าพเจ้าบนเส้นทางชีวิต

  • บทแรกๆ ของพระคัมภีร์สั่งสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเผยแสดงแก่เราไว้อย่างไร?
  • บทแรกๆ ของพระคัมภีร์สั่งสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่ในรูปลักษณะของนิทานเปรียบเทียบนิทานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือ?
  • นิทานมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง
  • สัจจะที่แฝงอยู่ในนิทานเป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่?
  • สัจจะที่แฝงอยู่ในนิทานเป็นสิ่งที่เป็นจริง 
  • เหตุเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้เผยแสดงแก่เรา